TOMÁNEK, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Lukáš

Otázky: Jaká jsou finanční i nefinanční přínosy vašeho řešení? Liší se některé rizika při implementaci varianty A a B?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

Přínosy nejsou kvantifikované, tudíž je nelze srovnat s náklady a určit, zda je či bude řešení rentabilní (a po jak dlouhé době). Chybí časový harmonogram periodického školení a příp. náplň školení. Soupis pravidel pro bezpečná hesla je jen obecný (str. 69) - chybí např. časový interval obměny hesel, pravidla pro bezpečné heslo, pravidla (ne)sdílení, apod. Rovnice na str. 55 nejsou otitulkovány. Formátování a struktura práce obsahuje drobné nedostatky: některé seznamy jsou nevhodně rozděleny na dvě strany (na str. 42-43, 54-55), mezery mezi odstavci jsou zbytečně velké, není vhodné používat nadpis jako uvozovací část seznamu (str. 50). Kap. "Zhodnotenie a prínosy" obsahuje varianty návrhu řešení (terminály s čtečkou čárových kódů), které by bylo vhodnější umístit k návrhům mimo ekonomické zhodnocení. Autor neuvádí čísla stran u citací v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119595