KNOTKOVÁ, S. Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Diplomová práce je zaměřená na vypracování návrhu řešení projektu pro zavedení nového informačního systému do podniku s využitím metod a nástrojů projektového managementu. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni, studentka během psaní diplomové práce pracovala svědomitě a samostatně. Největším přínosem celé práce je návrhová část, podle které je možné uvedený projekt implementovat v praxi. Otázka k obhajobě: Na str. 69 uvádíte analýzu rizik. Vysvětlete, jak jste postupovala při stanovování pravděpodobnosti a velikosti dopadu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Juřica, Pavel

Autorka při zpracování teoretické části vychází z předních českých autorů z oblasti řízení projektů. První část práce vhodně strukturovala podle životního cyklu projektu. Analytická část v podstatě cituje již známé výstupy a je zřejmé, že zdůvodnění realizace návrhové části nespadá do řešení této práce. Nejvyšší přidanou hodnotu spatřuji v návrhové části, ve které jsou vhodně navrženy jednotlivé nástroje využívané v projektovém řízení. Ty jsou použity nejen v návaznosti na teoretickou část práce, ale i ve správné časové sekvenci. Autorka si také poradila s nástrahami SW MS Project, ve kterém zpracovala celý plán realizace projektu. Celkový dojem z práce je negativně ovlivněn požadavkem podniku na nezveřejňování nákladů, bez nichž je nemožné naplnit všechny požadavky pro správnou aplikaci nástrojů projektového řízení. Nicméně i s tímto úskalím se autorka vypořádala a uvádí alespoň poměrové ukazatele vzhledem k celkovému rozpočtu. Práci považuji za vynikající podklad pro projekt a věřím, že pokud z něj bude řídicí tým projektu vycházet při realizaci, povede k naplnění cíle projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119599