CHOVANEC, T. Porovnání zvolených RPA technologií na příkladu implementace ve firemní sféře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Lukáš

Velmi dobrá práce. Otázky: Závisí rizika spojená s implementací RPA na použitém nástroji pro automatizaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

Autor nedodržuje doporučené formátování závěrečných prací, přesto je formátování sjednocené a přehledně a kreativně řešené. Autor neuvádí čísla stran při citování v textu a citace zdrojů objektů porušují normu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119615