KRPCOVÁ, K. Zavedení projektové kultury do IT oddělení digitální agentury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Předložená diplomová práce se zabývá zavedením projektové kultury do IT oddělení digitální agentury s cílem zefektivnit procesy související zejména s tvorbou webových stránek, což je jejím hlavním cílem. Práce je na dobré odborné i formální úrovni. Práce je doplněna přehlednými obrázky, tabulkami a přílohami. Po jazykové stránce je bez připomínek. Celkově práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl. Otázka k obhajobě: Byly závěry získané z časové analýzy změny zohledněny v analýze rizik změny?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Smolíková, Lenka

Práce je změřená na zavedení projektové kultury do IT oddělení digitální agentury s cílem zefektivnit procesy při tvorbě webových stránek. Práce má standardní úroveň. K práci mám pár připomínek a doporučení: Práce má za cíl zavést projektovou kulturu - tento pojem se běžně v praxi nevyskytuje (nejčastěji se zavádí projektová metodika) a teorie se vymezení tohoto pojmu také příliš nezabývá. Pokud si autorka tento cíl vybrala, očekávala bych, že v kapitole teoretická východiska tento pojem definuje. V práci chybí ekonomické zhodnocení: studentka mohla alespoň vyčíslit náklady na zavedení návrhů do firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119618