NOVÁK, P. Posouzení a návrh modernizace vybraných částí informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusák, Aleš

Otázka: Kde vidíte hlavní problémy při implementaci Vašeho řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo posoudit informační systém pomocí vybraných analytických nástrojů. Na základě provedeného posouzení pak byl zvolen nejvhodnější postup pro změnu vybrané dílčí části informačního systému. V analytické části autor práce popisuje hlavní předmět podnikání firmy, poté provádí analýzy firmy pomocí 3 analytických metod. Následuje popis a analýza informačního systému, který je ve firmě nasazen. Autor pomocí metody SWOT zjišťuje silné a slabé stránky informačního systému a metodou HOS8 zjišťuje jeho efektivitu a bezpečnost. Na závěr kapitoly popisuje výstupy z analýz. V návrhové části práce zprvu navrhuje řešení pro inovaci části IS, zabývající se lidskými zdroji. Prostřednictvím procesního diagramu modeluje činnost obsazení pozice a organizace školení. V kontextu datového modelování návrhu pak popisuje jednotlivé tabulky databáze, včetně jednotlivých položek. V rámci funkčního modelování nasazuje různé druhy diagramů, které popisují stejné činnosti z různých pohledů. V závěru kapitoly je návrh ekonomicky zhodnocen a jsou zde představeny i přínosy řešení. Práce je komplexní, detailní, bez zjevných obsahových, či formálních nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119621