OBOŘILOVÁ, T. Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Předložená diplomová práce naplňuje hlavní cíl v podobě návrhů rozvoje ve vybraných oblastech s přínosem postupného růstu příjmů podniku na uspokojivé úrovni. Otázka č. 1: Odráží stanovený cíl v návrzích v podobě růstu příjmů podniku o 30%, výši tržního podílů vůči konkurenci v souladu s vizí v podobě "nejsilnějšího hráče" ve spádové oblasti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Hlavní cíl diplomové práce je naplněn. Dílčí cíle stanovené v práci v podobě analytických a evaluačních metod byli použity v plném rozsahu a zpracovány na relativně dobré úrovni. Malou výtku mám pouze k neprokázanému tržnímu potenciálu cílové skupiny zákazníků a její proměny v rostoucí příjmy vinotéky.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Studentka v práci převážně používá standardní analytické metody z oblasti strategie a marketingu pro posouzení situace podniku z hlediska obecného a vnitřního prostředí firmy, tak i trhu. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému je na dobré úrovni. Výtku mám k rozdrobenosti mnoha cílů zjištění u primárního sběru dat jako nákupního chování, segmentace, spokojenosti a preferencí. Škoda, že studentka nevyužila potenciál dat k hlubší analýze nebo testování předpokladů s ohledem na chování nebo segmentaci zákazníků.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Schopnost interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na relativně dobré úrovni. Některé z výsledků analýz v podobě faktorů zanesených do SWOT matice nejsou interpretovány adekvátně s ohledem na jejich vypovídací hodnotu (např. vstup konkurentů na trh místo nízké/vysoké náklady vstupu na trh apod.).
Praktická využitelnost výsledků D Návrhy práce můžou sloužit jako dobrý podklad pro další implementaci změn a zlepšení v oblasti nabídky produktů a služeb, propagace, tak i technické a provozní oblasti vinotéky. Z praktického hlediska není jasné, zda stanovený cíl v podobě růstu příjmů podniku o 30%, odráží výši tržního podílů vůči konkurenci v souladu s vizí v podobě "nejsilnějšího hráče" ve spádové oblasti. Matoucí je taktéž uvádění nákladů souvisejících s navrhovanými akcemi v podobě ročních nákladů (mimo zhodnocení zisku z návrhů). Není jasné, jakým způsobem došlo k nastavení cen a nákladů v souvislosti s navrhovanými aktivitami jako degustace vín a dalšími aktivitami (chybí kalkulace nebo srovnání s konkurenty na trhu).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem propojeny, včetně zhodnocení přínosů návrhů. Studentka používá adekvátní terminologii a odbornou jazykovou úroveň na dobré úrovni. Výtku mám k zaměňování výnosů a nákladů s příjmy a výdaji v tabulkách v rámci přínosů návrhů práce, dále uvádění výdajů a nákladů v souvislosti s implementací aktivit do ročních nákladů (mimo prokazování zisku). Kvalitu práce snižuje vizuální stránka formátování a uspořádání textu. Taktéž musím vytknout uspořádání obsahu v kapitole 2.3.1 (str.69) a dále kapitola 2.5.3 (str. 92). Vytýkám taktéž odkazování se na tabulky až v textu, který je následuje.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků z provedení vlastního primárního výzkumu dat u stávajících zákazníků.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Procházková, Lenka

Práce má jasně formulovaný cíl diplomové práce - analýza současného stavu rodinné vinotéky a následný návrh strategie jejího dalšího rozvoje. V teoretické části autorka vytvořila ucelený přehled použitých metod pro další analýzu, a to s využitím relevantní literatury. V další části práce se autorka detailněji věnuje jednotlivým analýzám pozice vybraného podniku, a to prostřednictvím zvolených výzkumných metod. Každá zvolená metoda ustí v relevantní závěr/doporučení podniku, a to včetně závěrečného konkrétního harmonogramu rozvoje podniku. Práce dle mého názoru tvoří kvalitní podklad zhodnocení zkoumaného podniku, včetně možných doporučení pro další posilování konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje. Z tohoto důvodu lze práci označit jako přínosnou a doporučuji ji k obhajobě. Formální stránka práce je vyhovující. Autorka zvolila jednotný styl písma, tabulek a grafů. Taktéž propojení kapitol je logické a přehledné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119626