MIKULECKÁ, T. Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Absolventská práce byla zpracována na dobré úrovni. Studentka prokázala schopnost aplikace načerpaných znalostí v průběhu studia při řešení zadaného úkolu. K řešení přístupovala systematicky a s dobrým porozuměním prostředí, ve kterém práci zpracovávala.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Vytčený cíl byl studentkou naplněn. Navrhované řešení identifikovaných problémových oblastí mohlo být více konkretizováno a doplněno o ekonomické zhodnocení.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení i metody byly zvoleny vhodně, nicméně nebyl jednoznačně specifikován cíl vlastního výzkumu, ani popsány použité nástroje sběru dat a jejich následného zpracování.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Data byla zpacována standardním způsobem. Studentka prokázala dobrou schopnost interpretace získaných dat.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky jsou aplikovatelné do praxe, nicméně před jejich aplikací bude potřeba je rozpracovat do konrétnější formy (např. scénář pro jednotný minimální koncept výběrového řízení). Taktéž ekonomické zatížení pro společnost je uvedeno pouze hrubným odhadem.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je dobře strukturována, po formální stránce velmi dobře zpracována. Studentka dodržela principy psaní odborného textu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Studentka prokázala velmi dobrou schopnost práce s informačními zdroji. Pro citaci zdrojů použila Harvadský systém, a to konzistentně v celé práci. Celkem vycházela ze 27 zdrojů, u internetových zdrojů společnosti by bylo vhodné je specifikovat.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Venclová,, Kateřina

Diplomová práce se zaměřuje na koncept řízení lidských zdrojů ve společnosti zabývající se poskytováním finančních služeb. Téma práce je aktuální z hlediska situace na trhu práce v České republice. Hlavní cíl práce je srozumitelně formulován, ale bohužel nejsou stanovené žádné další dílčí či postupové cíle práce, což se později odráží na formulacích závěrů práce v kapitole Závěr. Metodika práce je vhodně zvolená. Bohužel ale kapitola týkající se metodiky práce neobsahuje dostatečnou charakteristiku kvantitativního a kvalitativního výzkumu realizovaného ve zvolené společnosti (období realizace výzkumu, počet respondentů výběrového souboru apod.). Autorka diplomové práce detailně zpracovala teoretickou část práce. Práce obsahuje překlepy, používání první osoby a občas nesrovnalost v používání odborných pojmů (viz zisk zaměstnanců a získávání zaměstnanců), ale celkovou strukturu a obsah práce toto nenarušuje. V návrhové části autorka navrhla doporučení, která jsou v budoucnosti využitelná v praxi ve zvolené společnosti. Závěry práce jsou zejména shrnutím a konstatováním, co bylo v rámci diplomové práce realizováno než konkrétní závěry. Autorka prokázala ve své diplomové práci, že se orientuje v oblasti řízení lidských zdrojů. Diplomovou práci hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119629