BLAŽEK, O. Motivace zaměstnanců ve vybrané obchodní společnosti a změny s tím související [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Student prokázal v předložené absolventské práci schopnost systematicky samostatně pracovat na zadaném úkolu. Jednotlivé části práce jsou velmi dobře zpracovány, vzájemně provázány a jako celek je možné práci označit za velmi přínosnou pro řešenou oblast ve zvoleném sektoru podnikání. Jak uvedl ve svém komentáři i manažer společnosti, návrhy je možné předložit k realizaci a implementovat do praxe společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Vytčené cíle práce, jak hlavní tak i dílčí byly studentem splněny. Velmi dobře byly rozpracovány jednotlivé návrhy, které reflektují současnou situaci ve zkoumané oblasti ve zvoleném podniku. Přínos práce byl oceněn i top manažerem společnosti.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení i metody použité při zpracování jsou relevantní a vhodně aplikované.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Student prokázal velmi dobrou schopnost práce s daty, které získal v průběhu analýzy stávajícího stavu a taktéž jejich interpretace a reflexe v návrhové části.
Praktická využitelnost výsledků A Výstupy práce jsou velmi dobře aplikovatelné do podnikové praxe společnosti, pro kterou byla práce zpracována, ale také pro srovnatelné podniky v daném sektoru. Vhodným rozpracování případných alternativ řešení, doplněním analýzy rizik implementace návrhů, jakož i pravidel a harmonogramu pro zavádění opatření by mohly být návrhy implementovány do praxe předloženy k realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je vhodně strukturovaná, klíčové termíny vymezeny a používány ve správném kontextu, text je psaný odborným stylem. V práci se objevily překlepy či nesrovnalosti v text pouze sporadicky, nicméně je nutno upozornit na vyjasnění termínů rentabilita versus reliabilita (viz např. str. 60). Občasné překlepy (viz např. str. 27 či 100 je uvedeno "Masloowa pyramida" místo správného označení "Maslowova") nesnížily kvalitu textu práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A S informačními zdroji je pracováno dle platné normy. V práci bylo použito 47 zdrojů, a to včetně zahraničních, což je pro tento typ prací nadstandardní.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

MBA, Radek Jurečka,

Diplomová práce se zabývá tématem „motivací zaměstnanců ve vybrané společnosti a změny s tím související“. Diplomant prokázal znalost tématiky i znalost dané obchodní společnosti včetně personální politiky a motivačního systému zaměstnanců. Získané informace úspěšně využil, což se pozitivně podepsalo na kvalitě této práce. Způsob řešení vzhledem k jeho komplexnosti lze označit za nadprůměrný. Výslednou práci lze považovat za úplnou, aktuální a její výsledky lze prakticky využít. Celkové zpracování pojal student velmi široce. Nejprve se zaměřil na výklad teoretických základů a pojmů ve vztahu k dané problematice. Dále provedl analýzu skutečného stavu u vybrané obchodní společnosti, dotazníkové šetření, výzkum a na základě takto zjištěných informací, formuloval vlastní návrhy. Všechny studentem formulované návrhy jsou logické i realizovatelné. Samozřejmě by tyto změny musely být upraveny do podmínek jednotlivých výrobních uzlů výrobní společnosti. Za obzvláště přínosný lze považovat návrh „program pro mladé“ v rámci kterého student výrazným způsobem poukázal na potřebu snížit průměrnou věkovou hranici v podniku. Za předpokladu, že by se podařilo vyjasnit i právní aspekty návrhu, mohl by se tento druh motivace jevit zásadní pro získávání mladých pracovníku a optimalizaci procesu omlazování personálu. Student prokázal, že umí uplatnit své schopnosti komplexně a v celé šíři dané problematiky. Zároveň prokázal, že vypracováním této práce získal dostatečné znalosti, které je schopen v praxi dále rozvíjet. Diplomová práce splňuje všechny formální náležitosti. Grafická úprava je na velmi dobré úrovni a práci lze označit za přehlednou. V práci však lze nalézt několik gramatických anomálií a chyb, které však její celkovou úroveň a přínos nějak nesnižují.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119631