VAVERKOVÁ, P. Process Innovation Efficiency Evaluation in IT Organisation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Studentka se ve své závěrečné práci zabývá měřením efektivnosti procesní inovace. Za tímto účelem převzala a následně modifikovala originální controllingový rámec Innovation Scorecard pro podmínky agilních metod řízení v oblasti vývoje softwaru. Tato upravená verze byla aplikována na konkrétní inovační projekt ve zvoleném podniku. Zde studentka identifikovala kritické faktory úspěchu reflektující cíle projektu, navrhla metriky, provedla měření a vyhodnocení funkčnosti celého controllingového rámce. Tím bylo dosaženo cíle závěrečné práce. Závěrečná práce je vypracována na velmi dobré úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě závěrečné práce: Na straně 58 navrhujete 7 inovačních metrik, které budou využity pro měření efektivnosti procesní inovace. Proč právě tyto metriky? Na základě jakých faktorů byly zvoleny? Odpovídají tyto metriky metodice Innovation Scorecard?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šmíd, Luděk

Práce se zabývá aplikací metodologie Innovation Scorecard na změny procesech v produktu firmy Red Hat, Inc - Red Hat Enterprise Linux Atomic Host (RHEL AH). Diplomatnka pracovala na projektu s týmem několik měsíců a měřila dopad změn v rámci třech vydání RHEL AH a to od verze 7.6.2 do verze 7.6.4. Kladně hodnotím výběr metrik a z nich vyvozené závěry. Zvláště kladně hodnotím zavedení KPI "Job Satisfaction", které jsme dříve v týmu nezohledňovali. V práci mě chybí podchycení časové náročnosti implementace změny a samotného sběru dat, z které by dala vyvodit efektivita (Return on Investment - ROI). Dle mého soudu je úvod práce příliš rozsáhlý a to jak v teoretické části, tak v části popisu firmy Red Hat. Úroveň angličtiny v práce je poměrně nevyvážená - kaptiloly 3 a 4 jsou po jazykové stránce slabé. Je možné, že nedokonalá znalost komplexního prostředí firmy Red Hat, vedla ke komlexnímu popisu, který nebyl zcela zvládnut. Závěr práce odpovídá zjištěným faktům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119638