VODIČKOVÁ, K. Hodnocení výkonnosti podniku a návrhy na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Studentka ve své závěrečné práci zhodnotila výkonnost zvolené společnosti pomocí modelu Start. Na základě této analýzy následně navrhla opatření pro zlepšení v problematických oblastech, včetně potřebných kroků, vyčíslení nákladů a přínosů. Závěrečná práce je vypracována na dobré úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě závěrečné práce: Jakým způsobem bude dále nakládáno s výsledky hodnocení výkonnosti zvolené společnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kadlecová, Petra

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti vybraného podniku, kterým je společnost Centropen, a.s. Studentka pro analýzu vhodně vybrala Model START, neboť dle zmíněných informací společnost zatím žádné hodnocení výkonnosti neprováděla. Práce je členěna do dvou částí. V teoretické části nás studentka seznamuje se základními pojmy v oblasti hodnocení výkonnosti, následně navazuje s popisem jednotlivých nástrojů měření. Aplikovaný Model START je podrobněji rozepsán. Praktická část je zaměřena na analýzu společnosti Centropen, a.s. Studentka uvádí výsledky dotazníku a na jejich základě navrhuje několik opatření, která mohou vést ke zvýšení výkonnosti vybraného podniku. Obě části práce jsou srozumitelně popsány. V teoretické části je použito několik literárních zdrojů, postrádám však širší použití zahraniční literatury. Kladně hodnotím návrhy v praktické části práce. Studentka uvedla více návrhů v nejproblematičtějších oblastech podniku a detailně je rozpracovala. Dle mého názoru jsou uvedená opatření aplikovatelná v praxi. Stanoveného cíle (tj. provést zhodnocení výkonnosti vybrané společnosti) bylo dosaženo a práci tak doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119649