GERLICHOVÁ, V. Využití controllingu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Studentka se ve své závěrečné práci zaměřila na posouzení dosavadního stavu operativního plánování s analýzou odchylek pro jednotlivá čtvrtletí roku 2018. Na základě této analýzy navrhla aplikaci kalkulace krycích příspěvků pro plánování jednotlivých čtvrtletí roku 2019. V dalším kroku ověřila přínos nové kalkulace, sestavené pomocí krycích příspěvků, srovnáním se skutečnými daty prvního čtvrtletí roku 2019. Pro účely vypracování závěrečné práce si zvolená společnost přála zůstat v anonymitě. Závěrečná práce je vypracována na vynikající úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burešová, Šárka

Na diplomové práci oceňuji, že si autorka položila vcelku odvážný cíl přispět prostřednictvím controllingu ke zlepšení fungování malé společnosti podnikající v oboru služeb. Proto v práci spatřuji vysoký prvek originality. Na velmi dobře zpracovanou teoretickou část navázala diplomantka popisem stávajícího stavu, který byl proveden povětšinou správně. Poněkud na škodu je však vyčlenění "vícepráce" do kategorie samostatného produktu, byť by tento odděleně sledovaný výnos mohl být z hlediska jeho podstaty spíše sledován společně s kategorií služeb vyúčtovaných paušálem. Připouštím však, že tento postup je možné chápat jako snahu dosáhnout co nejpřesnějších odhadů a tím i menších odchylek mezi plánem a skutečností. Současně je tento postup v souladu se zdroji, které měla autorka k dispozici. Autorkou zvolená metoda krycího příspěvku se však jeví jako vhodná pro řešenou společnost. Tato metoda je v diplomové práci rovněž prakticky aplikována. Ze zjištěných výsledků byly vyvozeny relativně správné závěry (nutnost kontrolovat efektivitu práce). Nicméně některé další závěry v práci nebyly formulovány či dostatečně zdůrazněny (absence periodického účtování o energiích, důraz na správné účtování všech nákladů a výnosů na analytických účtech, nutnost zachycení nedokončené výroby - nevyfakturovaných dodávek každé čtvrtletí). To však nic nemění na tom, že se autorce podařilo prokázat, že prostřednictvím metody krycích příspěvků je možné plánovat hospodářský výsledek přesněji než dosud praktikovanými postupy. Proto považuji práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. Po stránce terminologické došlo v práci několikráte k zjevně neúmyslné záměně termínů "zisk" a "obrat". Strukturálně je práce přehledná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119650