STŘASÁK, T. Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Předložená diplomová práce Bc. Tomáše Střasáka se vyznačuje dobrým splněním stanovených cílů. Student postupoval podle zadání, zvolil adekvátní metody pro zpracování. Jeho schopnost formulovat závěry je na velmi dobré úrovni, v praktické části však chybí zpracování konkrétního návrhu doporučení pro vymezené skupiny uživatelů účetních informací. K tomuto bodu se pak vztahuje otázka doporučená do rozpravy. Formální stránka práce je na odpovídající úrovni (s výhradou několika zbytečných téměř prázdných stran v textu), práce s informačními zdroji je velmi dobrá. Škoda, že student příliš nevyužíval možnost konzultací, zřejmě by se praktická část práce dala precizněji dokončit. Otázk - úkol - do rozpravy: pro účely rozpravy při obhajobě práce doporučuji připravit alespoň stručné doporučení pro uživatele účetních informací v členění na potenciální investory a věřitele. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C - dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hanušová, Helena

Věcně je předkládaná práce zpracována správně. Doporučuji předkládanou diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C Práce má praktický význam pro Saint-Gobain Adfors CZ na jejíž podmínky byla zpracovávána. Pro širší využití by musely být jednotlivé rozdíly zobecněny a vyjádřeny formou srovnávacích tabulek včetně dopadu doRozvahy a Výkazu zisku a ztráty..
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119666