RAČKOVÁ, K. Průběh zakázky v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Z celkového hlediska je vypracovaná diplomová práce na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomová práce naplňuje stanovený cíl na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup odpovídá tématu diplomové práce. Vybrané metody pomáhají kvalitně vymezit a následně zhodnotit relevantní rizika, která je možné využít v rámci analýzy výrobního procesu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Diplomantka zpracovala analytickou část diplomové práce na kvalitní úrovni, kdy vychází z důkladné znalosti výrobního prostředí a jednotlivých procesů v podniku.
Praktická využitelnost výsledků A Uvedené návrhy nabízejí podniku značně kvalitní přínos, vedoucí k podpoře celkového průběhu výrobní zakázky ve vybraném podniku. Díky návrhům v personální oblasti je možné dosáhnout stabilizace.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formátové hledisko odpovídá požadavkům, kladených na VŠKP. Drobné nedostatky jsou ve formátu tabulek, které snižují přehlednost práce (není však zásadní ovlivnění celé práce).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použité zdroje odpovídají tématu práce. V rámci jednotlivých částí (obzvláště v analytické části) postrádám větší kombinování uvedených zdrojů, což částečně může být z důvodu komunikace s vedoucím pracovníkem.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Caletková, Iveta

Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. Kladně hodnotím rozsah metod, které byly použity k zjištění rizik popisovaného výrobního procesu a především konkrétní opatření v návrhové části práce. Navrhovaná opatření jsou v závěru finančně vyhodnocena. K formální a stylistické úpravě práce nemám výhrady, oceňuji především grafickou podobu tabulek a obrázků v celé práci a jejich vlastní zpracování nejen v analytické a návrhové části, ale i v teoretických východiscích práce. Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují, jejich uspořádání je přehledné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119680