DOSOUDILOVÁ, J. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená diplomová práce je zpracována na standardní úrovni, která je vyžadována. Otázka: 1) Jakým způsobem byly stanoveny průměrné náklady na návštěvníka, které jsou v tabulce 19 (s.94) a tabulce 20 (s. 97)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Diplomantka naplnila stanovené cíle na standardní úrovni, která je požadovaná pro úroveň diplomové práce. V práci jsou určité nedostatky, kdy by po jejich odstranění byla zvýšena kvalita celkové práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Při zpracování jednotlivých části došlo k drobným odchylkám oproti teoretickému rámci, které nemají významný dopad na dosažené výsledky a celkový dojem z práce. Samotný postup řešení diplomové práce odpovídá zadanému tématu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Zjištěné výsledky v analýze obecného okolí mají nižší úroveň interpretace. Z celkového hlediska mají malý vliv na jednotlivé návrhy, ale mohou částečně zkreslovat budoucí výhled.
Praktická využitelnost výsledků C Uvedené návrhy je možné ze strany podniku realizovat. Diplomová práce a jednotlivé návrhy tak mohou sloužit jako záměr, který je nezbytné podrobněji rozpracovat. Stávající úroveň odpovídá standardnímu zpracování.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B V rámci teoretické části je snížená kvalita uvedených obrázků. V některých částech je používaná formulace na neodborné úrovni. Celkově však uvedené formulace nesnižují celkovou kvalitu práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použité literatura odpovídá požadavkům na dané téma. Provedené citace jsou na kvalitní úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chovan, Petr

Autorka se v práci zabývá komunikačním mixem Restaurace U Badinů. Práce disponuje kvalitní analytickou částí. Zpracování teoretických východisek je také na dobré úrovni a vychází z reálných poznatků. Práce byla vypracována přehledně, byla dodržena zadaná struktura a byly využity autorkou zvolené metody. Vlastní návrhy autorky jsou pro zlepšení prezentace podniku použitelné a v případě jejich realizace je reálný jejich pozitivní přínos. Cíl práce byl naplněn, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119681