KOTKOVÁ, K. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Z celkového hlediska představuje diplomová práce nadstandardní podklad pro rozvoj komunikace vybrané bankovní společnosti. Otázky: 1) Jaké jsou uvažované četnosti spotů za den, vzhledem k ceně za odvysílaný spot? 2) Jaké jsou očekávané počty oslovených potenciálních zákazníků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Vzhledem k úrovni provedené analytické části a kvalitě návrhů lze konstatovat, že diplomová práce naplnila stanovený cíl.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup a metody vycházejí ze zadaného tématu. Jejich aplikace je pak dle správných přístupů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Vypracovaná analytická část diplomové práce dosahuje vysoké úrovně a jednotlivé části jsou ve vzájemné synergii.
Praktická využitelnost výsledků B Jednotlivé návrhy je možné považovat za vhodný doplněk k již používaným nástrojům marketingové komunikace. V popisu jednotlivých návrhů jsou určité nejasnosti ve vazbě k postupu stanovení ceny za realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Struktura a uspořádání práce zohledňuje požadavky, které jsou kladené na VŠKP. Použitá terminologie a jazyková úroveň práce je pak na kvalitní úrovni. V práci lze nalézt překlepy, které však nenarušují celkový dojem.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Diplomová práce obsahuje drobné chyby v citacích (z hlediska jejich formátu a celkovému rozložení). Použité zdroje pak odpovídají zadanému tématu diplomové práce.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hornungová, Jana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119684