KHALILOVÁ, L. Návrh změn dílčí části informačního systému používaného personální agenturou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Závěrečná práce je zpracována dobře, splňuje požadavky kladené na tento typ vysokoškolských prací. Ve zpracování se objevily drobné chyby. Výstupy získané analýzou dílčí části informačního systému personální agentury i následná doporučení budou bezesporu pro zkoumanou společnost přínosem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Vytčený cíl práce byl studentkou naplněn. Nicméně se v práci objevily drobné nedostatky, zejména v analytické a návrhové části, kdy není zcela jasná provázanost některých doporučení s provedenou analýzou (např. zrušení pozice asistentky).
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení i metody byly vybrány adekvátně k cílům práce a řešené oblasti. Výtkou je použití pouze deskriptivních statistik pro zpracování získaných dat.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka prokázala velmi dobrou schopnost interpretace dat a vyvozování závěrů.
Praktická využitelnost výsledků C Výstupy práce jsou aplikovatelné do praxe. Nicméně by bylo žádoucí navrhovaná řešení před jejich zavedením více specifikovat (např. zavedení motivační složky ve mzdě konzultanta).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Závěrečná práce je dobře strukturovaná, terminologie je u klíčových pojmů vymezena a používána relevantním způsobem. Nicméně ne všechny pojmy, které nejsou obecně známy jsou dostatečně vymezeny (viz např. "výtěžnost kandidátů") v analytické části práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Studentka prokázala velmi dobrou schopnost práce s informačními zdroji. Zvolila relevantní zdroje a pro jejich citování Harvardský systém, který použila konzistentně v celé práci.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hanáková, Blanka

Diplomová práce má logické uspořádání a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. V teoretické části kladně hodnotím použití kvalitních informačních zdrojů. V praktické a návrhové části studentka prokázala své znalosti týkající se analýzy dat, která byla podkladem pro stanovení návrhů. Některé návrhy mohly být zpracovány více do hloubky, celkově ale uvedené návrhy považuji za prakticky využitelné a aplikovatelné do fungování společnosti. Cíle byly splněny a diplomovou práci tedy k obhajobě doporučuji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119690