PELANTOVÁ, J. Návrh změn motivačního systému ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

V předložené absolventské práci prokázala studentka schopnost systematického řešení zadaného problému, a to při vhodném využití znalostí a dovedností načerpaných během studia. Teoretická část je zpracována na základě prostudování více než 40 zdrojů, uvedené komentáře k nastudovaným pramenům svědčí o získání vhledu do zpracovávané oblasti. V analytické části jsou vhodně zvoleny metody sběru dat, určité výhrady je možné spatřovat v jejich zpracování (viz např. práce s hypotézami). Návrhová část vychází ze získaných výstupů předchozích částí a vhodně reflektuje aktuální potřeby podniku, pro který je práce zpracována. Potenciál je možné spatřovat v dopracování alternativ navrhovaných řešení a detailnějším ekonomickém zhodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Vytčený hlavní cíl práce i dílčí cíle byly naplněny. Drobnou výtkou při naplnění cílů zejména v návrhové části je nezohlednění alternativních návrhů předkládaných řešení.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení i použité metody byly vybrány velmi vhodně vzhledem k cíli a řešenému tématu práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Studentka prokázala dobrou schopnost interpretace získaných dat i jejich následnou provázanost s návrhovou částí. Stanovené hypotézy jsou testovány nestandardním způsobem.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky návrhové části jsou velmi dobře aplikovatelné do praxe, nicméně návrhy by bylo vhodné rozpracovat ve více alternativách a specificky. Např. u návrhu týkajícího se pravidelného hodnotícího rozhovoru doporučuje studentka hodnotící dokument, jehož návrh by bylo vhodné zahrnout do práce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je vhodně strukturovaná, po formální stránce velmi dobře zpracovaná, je psána odborným stylem. V závěru práce je uveden seznam příloh, nicméně je zde uvedena přímo pouze jedna příloha, a to dotazník použitý pro sběr dat.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B S informačními zdroji pracovala studentka dle platných přístupů. Pro citování zdrojů zvolila formu průběžných poznámek pod čarou, kterou konzistentně používala v celé práci. V práci bylo odcitováno 43 zdrojů, což je pro tento typ práce nadstandardní počet, nicméně u některých zdrojů se jednalo o aktualizovaná vydání téhož.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Moltašová, Alena

Studentka se v diplomové práci věnovala tématu motivačního systému, které je vhodně zvoleno z hlediska jeho současné aktuálnosti. Byla zvolena vhodná struktura diplomové práce, v teoretické části na sebe kapitoly logicky navazují a výstižně shrnují teorii dané problematiky. V praktické části oceňuji kvalitně zpracovaný dotazník a jeho vyhodnocení. Kladně hodnotím důslednost při navrhování možných řešení pro firmu, která poslouží k tomu, že diplomová práce bude mít praktický dopad. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119691