HEINISCHOVÁ, K. Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

V předložené absolventské práci prokázala studentka schopnost systematického řešení zadaného problému. Teoretická část je zpracována na základě prostudování více než 30 zdrojů, což je u tohoto typu práce nadstandardní, nicméně ne všechny prameny byly vhodné pro zpracování odborné vysokoškolské práce (viz komentář výše). V analytické části jsou vhodně zvoleny metody sběru dat, určité výhrady je možné spatřovat ve zpracování získaných dat (deskriptivní statistiky jsou v tomto případě velmi limitující). Návrhová část vychází ze získaných výstupů předchozích částí, nicméně je zúžena na oblast odměňování a motivace pracovníků. Ekonomické zhodnocení je uvedeno ve velmi hrubých odhadech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Vytčený cíl práce byl naplněn částečně. Realizovaná analýza i následné návrhy byly zúženy na oblast odměňování a motivace zaměstnanců.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení, jakož i aplikované metody byly zvoleny velmi adekvátně. Metody sběru dat byly popsány a vhodně aplikovány. V případě metod zpracování dat byly použity pouze deskriptivní statistiky, což je pro poznání tak komplexního jevu jakou orgnaizační kultura je, omezující.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka prokázala velmi dobrou úroveň schopnosti interpretace dat, zřetelná je dlouhodobá znalost prostředí.
Praktická využitelnost výsledků C Výstupy práce jsou aplikovatelné do praxe, nicméně byly řešeny spíše v obecné rovině bez alternativních návrhů a ekonomické zhodnocení bylo provedeno velmi hrubým odhadem.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je dobře strukturovaná, po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Klíčové termíny jsou vymezeny, práce je psána odborným stylem, občas se vyskytly překlepy např. na str. 9 "zúčastnění pozorování". Taktéž není vhodné používání zkratek v nadpisech (viz např. kapitola 1.3) .
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Studentka prokázala dobrou schopnost práce s informačními zdroji. Výtku mám k použití pramenů typu učebnice, zastaralým a populárním pramenům (např. literární pramen č. 25 z roku 1993 či pramen č. 2), které jsou pro zpracování odborné práce nevhodné.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Richterová, Monika

Diplomová práce je pečlivě zpracována, má kvalitní strukturu a naplňuje cíle zvolené autorkou. Formální stránka dodržuje stanovená pravidla. Autorka rozdělila práci do teoretické a výzkumné části, které na sebe vhodně nasedají. V teoretické části jsou popsány nejen prvky, funkce a typy organizační kultury, ale také to, jakým způsobem by měla optimálně změna ve společnosti nastat, což považuji za velice hodnotné. V této části práce bych doporučila doplnit více příkladů, jak se popisované jevy mohou projevit přímo ve společnosti, a také zaměření na primární zdroje u citovaných textů. Empirická část prokazuje, že se autorka v dané oblasti dobře orientuje. Jako velice cenný se jeví její vhled do fungování společnosti. Zaměřila se na rozdílnost mezi skupinami IT a business specialistů, pro jejíž zkoumání vytvořila vlastní dotazník (upravený pro potřeby skupin) a následně porovnala odpovědi mezi sebou. Pro obohacení do té doby pouze kvantitativních dat se rozhodla získat další informace v rozhovorech se zaměstnanci. Přestože je design výzkumu pochopitelný, zajímavým oživením by bylo jeho širší a přehlednější rozpracování. V závěrečné části DP autorka shrnuje poznatky z dotazníkového šetření a navrhuje opatření k objeveným rezervám. Jde vidět, že se autorka nad řešením zamýšlí z více stran. Jako velké plus vnímám, že se zamýšlí i nad tím, zda je navrhovaná změna vhodná z hlediska financí a časové náročnosti. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119695