NOVOZÁMSKÝ, T. Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

V předložené absolventské práci prokázal student schopnost řešení zadaného problému, a to při vhodném využití znalostí a dovedností načerpaných během studia. Teoretická část je zpracována na základě prostudování relevantních zdrojů, nicméně je škodou, že nastudované poznatky nebyly plně využity v analytické a návrhové části (zejména proces změny obsahu organizační kultury). V analytické části jsou vhodně zvoleny metody sběru dat, určité výhrady je možné spatřovat v jejich zpracování (viz např. práce s metodami zpracování dat), což je možné spatřovat jako limitující pro následnou interpretaci a pochopení zkoumané oblasti. Taktéž návrhová část mohla být uchopena komplexněji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Vytčený cíl práce byl naplněn částečně. Oblast organizační kultury a její změny je vhodné řešit komplexně a v kontextu znalosti celkové strategie podniku. Postrádám také návrh realizace změn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení i metody jsou relevantní řešené oblasti organizační kultury. S nástroji sloužící pro sběr dat bylo pracováno adekvátně, metody zpracování získaných dat byly použity pouze deskriptivní.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Student prokázal dobrou schopnost interpretace získaných výstupů, nicméně byl omezen volbou metod pro zpracování dat. Pro hlubší pochopení zkoumané oblasti, která je velmi komplexní, je žádoucí použít sofistikovanějších metod, jenž umožní relevantnější poznání zkoumaného obsahu organizační kultury.
Praktická využitelnost výsledků C Navrhovaná řešení jsou využitelná v praxi. Nicméně bych očekávala komplexnější řešení pro změnu obsahu organizační kultury, návrhy jsou zúženy do oblasti motivace zaměstnanců.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je dobře strukturovaná, po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Klíčové termíny jsou vymezeny. V určitých pasážích student používá obecného jazyka a odchyluje se od odborného stylu psaní. Taktéž se objevují drobné chyby v logice formulací (např. na str.78 - "teoretická, návrhová a analytická" část - je zřejmé, že analytická část musela předcházet návrhové).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Student velmi dobře pracoval s informačními zdroji. Pro jejich citaci použil konzistentně v celé práci formu číselného odkazu, čemuž odpovídá i řazení literárních zdrojů v seznamu literatury.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tůma, Antonín

Téma diplomové práce i stanovené cíle jsou velmi aktuální. Šťastně byl zvolen i podnik, kde lze aplikovat nejnovější poznatky z oblasti organizační kultury. Státní podnik s více než padesátiletou tradicí se silnou organizační strukturou a s novými požadavky kladenými od zakladatele na podnik vyžaduje nutnou změnu organizační kultury. Byly vhodně definovány cíle diplomové práce, zvolen vhodný postup řešení i použité metody. Diplomat shrnul i teoretické předpoklady a dokázal aplikovat poznatky široké teorie do zvoleného postupu. Protože organizace Povodí Moravy, s.p. vykonává řadu rozlišných povinností, které jsou podnikovými organizačními normami začleněny do organizační struktury v horizontální i vertikální úrovni, byla vybrána pro řešení nejvhodnější organizační jednotka, kde lze nejlépe aplikovat nové poznatky z oblasti organizační kultury do praxe. Útvar správy povodí zastřešuje jednu z nejzákladnější náplní podniku a to správu povodí dle vodního zákona. Činnost přestavuje komplexní správu stavu a ochrany vod jak povrchových, tak podzemních, hospodaření s touto vodou a veškeré činnosti zahrnující souhrnnou bilanci, evidenci i hodnocení výhledového stavu. Pracovníci útvaru spolupracují s ostatními odbornými i provozními útvary, provozy, závody a řadu činností zastřešují. Je proto nezbytné, aby navržená nová organizační kultura byla aplikována právě zde včetně všech definovaných základních předpokladů. Správným postupem přes typologii, diagnostiku a metody rozboru organizační struktury byla vhodně navržena dotazníková metoda sledující konkretizaci nástrojů vedoucích ke změně organizační kultury. Výsledky diplomové práce vysoce hodnotím, neboť jsou aplikovatelné, změna pracovního prostředí bude stavebními úpravami zahájena do konce letošního roku. Výsledky dotazníkové šetření budou použity ke zvýšení organizační kultury i nad rámec navržených opatření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119697