BYRTUS, D. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Finanční plán je sestaven podrobně včetně analýzy minulých a očekávaných výsledků a vhodným způsobem zakomponovává očekávané investice a jejich financování. Otázky k obhajobě: 1. Bylo by možné danou investici financovat i z vlastních zdrojů? 2. Na změnu jakých předpokladů jsou očekávané výsledky (zisk, cash flow) nejvíce citlivé?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sikora, Petr

Student splnil cíle práce dle zadání a do práce zakomponoval i specifické požadavky společnosti. Vyzdvihuji detailně zpracovanou strategickou analýzu a oceňuji možnost interpretace jejich výsledků do strategie společnosti. Díky zpracování dvou variant finančního plánu je plán reálně využitelný pro praxi a fungování společnosti. Student v práci demonstruje své analytické schopnosti, smysl pro detail a znalosti nabyté během studia. Během spolupráce projevil vysokou samostatnost, a také proto doporučuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119709