KLENOROVÁ, L. Komparace zdanění rodiny v České republice a vybraných zemích OECD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Velmi dobrá diplomová práce, která je po formální i obsahové stránce zcela nadstandardní. Slabším místem je návrhová část, nicméně nelze čekat u komparativní práce přímou využitelnost výsledků. Těžiště práce je především v kap. 3, kde studentka přehledně počítá a porovnává efektivní sazbu osobní důchodové daně pro několik úrovní důchodů v ČR, Německu a Irsku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle práce(hlavní i dílčí) byly zcela splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup řešení i metody užité při zpracování jsou adekvátní, zcela odpovídají zvolenému tématu i cíli práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Interpretace výsledků je výborná, schopnost vyvozovat závěry z komparace také. Vysoce oceňuji komplex výpočtů efektivní sazby osobní důchodové daně pro několik úrovní důchodu a porovnání pro ČR, Německo a Irsko.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky jsou spíše inspirativní pro MF ČR, nicméně nebylo možné u komparativní práce očekávat přímou reálnou aplikovatelnost výsledků. Mnohem cennější jsou jiné části práce (především kap. 3).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce, terminologie i odborná jazyková úroveň jsou velmi dobré.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Vysoce oceňuji, že studentka musela pracovat se zdroji ve dvou jazycích (angličtina, němčina) kromě jazyka mateřského. I to přispívá k vysoké kvalitě diplomové práce.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašparovská,, Vlasta

Diplomová práce splňuje požadavky jak po formální, tak i po obsahové stránce, stanovený cíl práce byl naplněn. Ve vztahu k definovanému cíli považuji za vhodně zvolený i metodický aparát. Autorka využila široké spektrum informačních zdrojů českých i cizojazyčných, některé použité cizojazyčné on line zdroje však nemají charakter odborného zdroje, u některých nelze posoudit jejich aktuálnost. Závěry práce jsou relevantní dosaženým výsledkům. Diskutabilní jsou formulovaná doporučení, která lze sice akceptovat, ale postrádají vazbu na analytickou část práce a zacílení práce. Celkově však práci hodnotím jako zdařilou, pečlivě zpracovanou s dobrým informačním prakticky využitelným potenciálem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119717