HRUBEŠOVÁ, G. Statistický výstup z asistovaných zhodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Diplomová práce vychází z konkrétního zadání společnosti, která dodavatelsky provádí asistovaná zhodnocení pro potřeby vstupu do procesu zavádění ISMS. Záměr vytvoření pomocného nástroje pro zavádění ISMS byl beze zbytku splněn a statistický výstup je cennou informací jak komerčního, tak faktického pohledu na problematiku informační a kybernetické bezpečnosti v organizaci. Z diplomové práce jsou jasně patrné analytické dovednosti a znalost problematiky informační a kybernetické bezpečnosti. Otázka: Doporučujete asistované zhodnocení a následnou analýzu začlenit do základního balíčku služeb systémové integrace v organizaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlastimil,, Svoboda

Diplomová práce je vynikajícím obrazem pochopení a zpracování statistické analýzy dat, relativně malý počet souborů dat byl zpracován na profesionální úrovni v komplexním pohledu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119720