NAVRÁTILOVÁ, N. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Celkově je diplomová práce na kvalitní úrovni a představuje pro vybraný podnik adekvátní materiál pro další rozvoj ve vymezeném geografickém prostředí a zvolené produkci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomantka zpracovala diplomovou práci na vysoké úrovni. Vzhledem k jednotlivým návrhům práce a výslednému zhodnocení lze konstatovat, že práce dosáhla stanoveného cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Při zpracování jednotlivých části došlo k drobným odchylkám oproti teoretickému rámci, které nemají významný dopad na dosažené výsledky a celkový dojem z práce. Samotný postup řešení diplomové práce odpovídá zadanému tématu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Zjištěné poznatky z provedených analýz jsou shrnuty v rámci SWOT analýzy, kde diplomantka uvádí jeden faktor ve dvou skupinách (pokles nezaměstnanosti jako O3 a T3). Vzhledem k informacím v obecném okolí podniku se jedná o příležitost O3, nikoliv o hrozbu. V končeném důsledku tato chyba nemám významný dopad na volbu SWOT strategie a návrhy.
Praktická využitelnost výsledků B Uvedené návrhy lze považovat za přínosné pro uvedenou společnost. Tyto návrhy představují pro podnik adekvátní nástroje pro získání nových zákazníků. Určité výhrady mám k vymezení nákladů na tyto položky, které lze považovat za jejich minimální hodnotu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce obsahuje drobné chyby ve formátu objektů (tabulky, obrázky), čímž je dosaženo jejich snížené čitelnosti. Diplomantka použila odbornou terminologii na odpovídající úrovni. Diplomantka kombinuje nevhodným způsobem pojmy jako jsou investice a náklady.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Diplomantka využívá relevantní zdroje, které popisují zvolené téma diplomové práce. V rámci citací však jsou drobné chyby, které nemají zásadní negativní dopad na celou kvalitu citací a práce.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce v podobě návrhu komunikačního mixu zpracovaná na dobré úrovni. Otázka č. 1: Můžete vysvětlit, jak jste došla k závěrům, že zákazníci bistra ať již v podobě studentů, zaměstnanců firem apod. mají nízkou vyjednávací sílu, protože si nemůžou stanovit cenu, která by jim vyhovovala? Otázka č. 2: Jaký byl cíl realizace vlastního marketingového výzkumu u stávajících zákazníků bistra? A jakým způsobem výsledky přispěli k návrhům pro získání nových zákazníků, které máte stanoveny v cíli práce? Otázka č. 3: Jak chcete změřit efektivitu Vámi navržených nástrojů komunikačního mixu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce je s ohledem na nastavený hlavní cíl a dílčí cíle práce zpracovaná na relativně velmi dobré úrovni. Výtku mám k popisu odůvodnění a výběru jednotlivých analytických metod, zvlášť výzkum postrádá svůj cíl.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C V práci je užito standardních analytických metod z oblasti marketingu pro posouzení podnikatelského prostředí, tak i provedení marketingového výzkumu mezi zákazníky. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému je na relativně dobré úrovni až na výjimku (není jasný cíl marketingového výzkumu). Trošičku postrádám logiku řazení analytických metod v teoretické části práce s ohledem na řešenou problematiku a evaluace výsledků (7S analýza od McKinsey následuje až po SWOT analýze apod.). Dle mého názoru, byli některé z analytických metod zvoleny nad rámec řešené problematiky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na relativně velmi dobré úrovni. Připomínku mám k hloubce a rozsahu zpracování některých analýz (např. kapitola 3.3.2 - z popisu cenové politiky bistra není možné vyčíst marži nebo vývoj cen za dobu fungování firmy na trhu), není zobrazena finanční stránka (výdaje a náklady) na současnou marketingovou komunikaci apod. Postrádám návaznost cílové skupiny zákazníků, na kterou se podnik zaměřuje (nejí maso, preferuje vegetariánské jídlo a vyhledává jídlo zdravé a vyvážené) a analýzou v sociálních faktorech. V rámci vyjednávací síly zákazníků dochází k chybným závěrům v podobě nízké vyjednávací síle (kvůli nastavení rovné ceny pro všechny).
Praktická využitelnost výsledků C Práce je pro praxi reálně použitelná s ohledem na možné úpravy v rámci stávajícího, v podstatě neexistujícího komunikačního mixu. Autorka si v práci skutečně "vyhrála" s některými návrhy polepů, bannerů apod. Na druhé straně, v návrzích postrádám ucelený koncept komunikační strategie společnosti (v návaznosti na marketingovou strategii) a cílový segment zákazníků, od kterého se odvíjí všechny ostatní částí (mix nástrojů). S ohledem na benchmarking společností v oboru a jejich komunikačních nástrojů, nevidím žádné návrhy s ohledem na podporu prodeje. V návrzích postrádám přínosy a hlavně, nastavené cíle v rámci jednotlivých nástrojů komunikačního mixu.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce splňuje formální náležitosti dané směrnicí a obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část, které jsou logicky provázané. Malou výtku mám k uvedení klíčových slov až na straně následující po abstraktech v čj a aj. V práci je použita adekvátní terminologie na velmi dobré úrovni až na drobné výjimky (v názvu "již existující konkurence" místo současné konkurence na trhu, "nejbližší konkurenční podniky" místo přímé a nepřímé konkurence apod.). Vizuální dojem z práce snižuje absence hlavního názvu obsahu celé práce. Kvalitu práce trochu snižuje čitelnost některých obrázků/tabulek (např. str. 25, tabulka č. 1). Výtku mám taktéž odkazování se na tabulky až v textu, který je následuje.
Práce s informačními zdroji B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace, knižní literaturu, tak i vlastní zpracování textu a dat.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 119725