STOKLASOVÁ, A. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená diplomová práce je na úrovni slabšího průměru a obsahuje celou řadou nedostatků. Přes zjištěné nedostatky lze práci doporučit k obhajobě. Otázky: 1) Jaké jsou legislativní faktory, působící na prodej mikrofonů v USA a Velké Británii? 2) Jaký má vliv odchod Velké Británie z EU (Brexit) na obchody společnosti? 3) Specifikujte přínosy, které jsou předpokládány pro uvedené návrhy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Jednotlivé návrh mohou pomoci podniku v rozvoji jeho tržní pozice. Úroveň a komplexnost jednotlivých uvedených návrhů je však na slabé úrovni, protože nejsou vymezeny jednoznačně přínosy z těchto návrhů. Z toho důvodu je možné konstatovat, že stanovené cíle diplomové práce byly naplněny na dostatečné úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Při zpracování jednotlivých části došlo k drobným odchylkám oproti teoretickému rámci, které nemají významný dopad na dosažené výsledky. Samotný postup řešení diplomové práce odpovídá zadanému tématu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Volba cílového segmentu, pro nějž je diplomová práce určena, není jednoznačná. Z kontextu dílčích analýz se jedná nejspíše o trh USA a Velké Británie, ale není již řečeno, zda je cílem B2C nebo B2B trh. V rámci analýzy obecného okolí podniku diplomantka následně popisuje jednotlivé oblasti na všeobecné úrovni. Některé prvky, které jsou zahrnuty ve SWOT analýze do příležitostí a hrozeb, mají slabší podklad v analýze.
Praktická využitelnost výsledků C Jednotlivé návrhy lze považovat za kvalitní přínos pro vybraný podnik. Určitý problém vidím v zaměření těchto návrhů na skupiny zákazníků v závislosti na příslušný trh (B2C, B2B). Každá z vymezených skupin se chová jiným způsobem a působí na ně komunikační nástroje s rozdílnou silou.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Diplomová práce obsahuje drobné nedostatky po stránce formátu, kdy některé pasáže mají nízkou úroveň rozlišení. Diplomantka používá princip odrážek, ale zahrnutý text je v jednom odstavci (např. popis segmentačních kritérií na s. 26). V rámci analytické části je místy používána terminologie, která nevychází z vymezené teoretické části.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Diplomantka využívá relevantní zdroje, které popisují zvolené téma diplomové práce. V rámci citací však jsou drobné formátové chyby, které nemají zásadní negativní dopad na celou kvalitu citací a práce. V případě analytické části pak je slabá citační úroveň.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Koudelková,, Petra

Tématem bakalářské práce byla analýza komunikačního mixu na vybraném podniku. Autorka práci podložila nezbytným teoretickým podkladem, který dokázala provázat s praktickou částí. Zde oceňuji podrobnou analýzu doplněnou obrazovým materiálem a posléze i dobré zpracování hloubkových rozhovorů. Návrhová část je také v pořádku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119726