GLOZA, J. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Vypracovaná diplomová práce je na velmi dobré úrovni a představuje adekvátní podklad pro praktické využití. Otázka: 1) Jaká je náročnost vytvoření PR článku, a kdo jej bude připravovat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomová práce naplňuje stanovený cíl na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Vypracovaná teoretická část plně reflektuje požadavky na zadané téma diplomové práce a stanovený postup plně odpovídá zadanému tématu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Provedená analýza vnějšího okolí podniku obsahuje široce popsaná témata, která mají malý vliv na zvolený cílový segment a odvětví. Z popisu těchto témat je následně relativně obtížné vyvozovat závěry.
Praktická využitelnost výsledků B I přes slabší úroveň analytické části lze diplomovou práci jako celek považovat za dobrý podklad pro rozvoj komunikačního mixu podniku. Dílčí návrhy by pak bylo nezbytné adaptovat na konkrétní prostředí, do něhož by chtěl podnik expandovat či posilovat své postavení (např. Polsko, Slovensko, Itálie).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Po formální stránce je diplomová práce na kvalitní úrovni. Na některých místech jsou drobné chyby, které nijak zásadně neovlivňují zbytek práce. Tyto chyby jsou v podobě snížené kvality a čitelnosti některých obrázků
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Použitá literatura odpovídá požadavkům na dané téma. V některých částech práce jsou citace na nižší úrovni, čímž dochází (obzvláště u teoretické části) k nižší úrovni dohledatelnosti obsažených informací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Havlíček, Petr

Práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou jak po formální, tak po obsahové stránce. V diplomové práci bylo dosaženo vytyčených cílů. Předložené návrhy nového komunikačního mixu jsou důkladně zpracované a reálně aplikovatelné. Práce obsahuje drobné nedostatky, které ovšem nesnižují celkovou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119728