SOLAROVÁ, A. Komunikační mix vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená diplomová práce je na slabé úrovni s celou řadou nedostatků (primárně po obsahové stránce). I přes zjištěné nedostatky lze práci doporučit k obhajobě. Otázka: 1) Jaké měla diplomantka důvody pro volbu Jihlavy, Znojma a Pardubic jako lokalit pro dotazníkové šetření? 2) Jaké jsou předpokládané přínosy ze zavedení jednotlivých návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Diplomantka naplnila stanovené cíle na standardní úrovni, která je požadovaná pro úroveň diplomové práce. V práci jsou určité nedostatky, kdy by po jejich odstranění byla zvýšena kvalita celkové práce. Pro vyhodnocení přínosů uvedených návrhů jsou nejasně vymezené předpokládané přínosy z jejich realizace.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Vypracovaná teoretická část plně reflektuje požadavky na zadané téma diplomové práce a stanovený postup plně odpovídá zadanému tématu. Teoretické rozpracování jednotlivých rámců je na standardní úrovni.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E V rámci zpracování vnitřního prostředí uvádí diplomantka velmi stručné popisy aktuálního stavu, z nichž je obtížné vymezit silné a slabé stránky. V rámci analýzy vnějšího okolí podniku diplomantka následně popisuje jednotlivé oblasti na všeobecné úrovni, a to jak ve SLEPTE analýze (kap. 3.5), tak i v Porterově modelu 5 konkurenčních sil (kap. 3.6). Některé prvky, které jsou zahrnuty ve SWOT analýze do příležitostí a hrozeb, mají slabší podklad v analýze (např. T1, O2).
Praktická využitelnost výsledků D Uvedené návrhy je možné ze strany podniku realizovat. Diplomová práce a jednotlivé návrhy tak mohou sloužit jako záměr, který je nezbytné podrobněji rozpracovat. Stávající úroveň odpovídá standardnímu zpracování.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V rámci teoretické části je snížená kvalita uvedených obrázků. V některých částech je používaná formulace na neodborné úrovni. Celkově však uvedené formulace nesnižují zásadně celkovou kvalitu práce. V rámci teoretické části jsou nevhodným způsobem nastaveny úrovně kapitol.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Použitá literatura odpovídá požadavkům na dané téma. V jednotlivých částech práce jsou citace na slabé úrovni, čímž dochází (obzvláště u teoretické části) k nižší úrovni dohledatelnosti obsažených informací.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hornungová, Jana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119730