TUREČKOVÁ, E. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Celkově lze považovat diplomovou práci za lepší standard. Otázka: 1) Jaké jsou hlavní předpisy, které ovlivňují činnost cestovní agentury?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Diplomantka dosáhla naplnění stanovených cílů na dobré úrovni. Samotná diplomová práce má ve svém zpracování určité rezervy. Jedná se tak o standardní práci.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup a struktura diplomové práce odpovídá zadanému tématu. Drobné výtky mám k naplňování stanovených teoretických rámců v provedené analytické části.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C diplomantka zpracovala analytickou část na standardní úrovni. Při provádění jednotlivých oblastí generovala drobné chyby, které celou práci posouvají z hlediska obsahu na standardní úroveň.
Praktická využitelnost výsledků B Bez ohledu na výtky lze diplomovou práci považovat za vhodný podklad pro rozvoj zvolené cestovní agentury v rámci jejího prostředí.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální stránka diplomové práce je na kvalitní úrovni. Určité drobné výhrady mám k rozdílnému zpracování uvedených obrázků (netýká se fotek).
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Zvolené zdroje jsou na úrovni a odpovídají zadanému tématu. Citace uvedených zdrojů odpovídají požadavkům na VŠKP.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlková, Barbora

Diplomová práce je členěna do tří samostatných a vzájemně vyvážených částí. Text logicky navazuje. Práce se vyznačuje přehledně zpracovanou teoretickou základnou, kde autorka popisuje a vysvětluje pojmy, se kterými následně v analytické a návrhové části dále pracuje. Tyto části práce jsou po stránce obsahové a metodické rovněž zpracovány na vysoké úrovni. Byla provedena analýza současného stavu komunikačního mixu, jejíž vypracování poskytlo dobré předpoklady k nalezení opatření pro zlepšení tohoto komunikačního mixu. Cíl práce byl splněn, autorka vytvořila vhodné návrhy na zkvalitnění komunikačního mixu. Velmi oceňuji, že práce obsahuje také nákladové zatížení jednotlivých návrhů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119731