VALENTA, T. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Z celkového hlediska lze považovat diplomovou práci za standardní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomová práce naplňuje stanovený cíl na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup odpovídá tématu práce. Jednotlivé rámce a metody v teoretické části jsou však v nevhodném pořadí, kdy se nedrží logické linie od obecnému ke konkrétnímu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Diplomant vypracoval a shrnul analytickou část na slabší standardní úrovni. Některé z položek ve SWOT analýze nejsou vhodně podepřeny dílčí analýzou (jednoznačně z nich nevyplývají). To je mimo jiné dáno "pracovní slepotou", jelikož diplomant zná dané prostředí a některé oblasti má již zautomatizované.
Praktická využitelnost výsledků B I přes slabší úroveň analytické části lze diplomovou práci jako celek považovat za dobrý podklad pro rozvoj komunikačního mixu banky. Dílčí návrhy by pak bylo nezbytné adaptovat na konkrétní, ve kterém působí zvolená pobočka.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Po formální stránce je diplomová práce na kvalitní úrovni. Na některých místech jsou drobné chyby, které nijak zásadně neovlivňují zbytek práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Diplomová práce je postavena primárně na knižních zdrojích, které odpovídají zadanému tématu. V rámci analytické části je citační úroveň slabá, což je dáno aktuálním zaměstnáním diplomanta u uvedené společnosti a znalostí uvedeného prostředí.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Baránek, Marek

Diplomovou práci hodnotím, jako velmi dobrou a kvalitně zpracovanou. Diplomant naplnil cíl, který si na začátku práce stanovil. Metody využité v diplomové práci jsou adekvátně zvoleny a odpovídají zadanému tématu. Výsledky analýz odpovídají možnostem, které diplomant měl k dispozici při čerpání z veřejně dostupných zdrojů. Z práce je patrné, že se autor velmi dobře orientuje v dané problematice, což je způsobeno tím, že v bankovním sektoru pracuje. Návrhy v diplomové práci jsou uskutečnitelné a vhodné pro doplnění současného komunikačního mixu banky. Za přínosné především považuji návrhy v podobě spolupráce s influencery a guerilla marketingové kampaně. Diplomová práce se drží jednotného uspořádání v celém svém rozsahu. Odborná jazyková vybavenost odpovídá nárokům na studenta závěrečného ročníku vysoké školy. Po formální stránce je práce velmi dobře zpracovaná, oceňuji zvolený jednotný vizuální styl. Některé knižní zdroje použité v teoretické části diplomové práce jsou již zastaralé a bylo by tedy vhodnější použít aktuálnější tituly. Úroveň citací je na standardní úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119732