BOČEK, P. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Otázka: 1) Jakým způsobem se projeví nezaměstnanost na životní styl street art?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomant vypracoval diplomovou práci na velmi vysoké úrovni. Z toho důvodu je možné mluvit o naplnění stanovených cílů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup a struktura diplomové práce odpovídá zadanému tématu. Drobné výtky mám k naplňování stanovených teoretických rámců v provedené analytické části.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Diplomant zpracoval analytickou část na standardní úrovni. Při provádění jednotlivých oblastí vygeneroval drobné chyby, které celou práci posouvají z hlediska obsahu a provedení na standardní úroveň.
Praktická využitelnost výsledků B Pro odvětví street artu a rozvoj uměleckého cítění je nezbytné, aby měli zákazníci možnost volby kvalitních barev a následně je využili na k tomu určených místech. Pro samotný podnik lze považovat diplomovou práci za kvalitní podklad pro upevnění příslušného tržního podílu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Jazyková úroveň diplomové práce je na dobré úrovni, a to i přes výskyt překlepů. Po celkové formální stránce odpovídá diplomová práce požadované úrovni. V případě používané terminologie dochází ze strany diplomanta k využívání jiných formulací vymezených metod.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použité zdroje odpovídají zadanému tématu diplomové práce. Celková úroveň citací je na dobré úrovni. Drobné nedostatky jsou v citacích podkladů v rámci návrhové části.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vítek, Ondřej

Autor zná dobře prostředí, na které aplikoval svojí práci, a proto i návrhy pro zlepšení jsou v praxi využitelné a pro podnik přínosné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119734