MLEJNEK, V. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená diplomová práce je na slabé úrovni s celou řadou nedostatků (primárně jazykové stránce, částečně i po stránce obsahové). Přes zjištěné nedostatky lze práci doporučit k obhajobě. Otázky: 1) Jaké jsou náklady na realizaci emailingu, webových stránek a PR článků? 2) Diplomant navrhuje využití video spotu, který by byl zveřejňován na síti Linkedin a Youtube. Uvažoval diplomant využít personifikovaného nebo animačního videa? 3) Co vedlo k výběru uvedených veletrhů (Mobitex, Stavební veletrh) pro dotazníkové šetření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Pro naplnění stanoveného cíle diplomové práce lze spatřovat určité rezervy a nedostatky v provedení analytické části (např. nezohlednění současných trendů ve tvorbě videí). Z toho důvodu dosahuje diplomová práce standardní úrovně.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Základní podoba zvoleného postupu odpovídá tématu práce. V rámci analytické části je však slabě popsána vnějšího okolí podniku (obecného i oborového). Základním vstupem pro analýzu vnějšího okolí a dotazníkové šetření je specifikace vybraného produktu a segmentace. Samotné dotazníkové šetření má nedostatky ve formulacích otázek.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Při zpracování analytické části jsou vygenerované formulační nejasnosti, kdy v rámci vnějšího okolí není jednoznačné zaměření na zvolený tržní segment. V technologických faktorech nejsou zohledněny přístupy při tvorbě videa (např. animační videa). V případě oborového okolí se pak diplomant zaměřuje na konkurenci z geografického hlediska a opomíjí konkurenci z hlediska "substitučních" technologií.
Praktická využitelnost výsledků D Zjištěné závěry, které jsou uvedené ve SWOT analýze, mají slabší podporu v rámci provedených analýz. Určitá neshoda panuje také v popisu podnikových činností (kap. 3.1) se sortimentem (kap. 3.3) a popisem vybraného produktu (kap. 3.4.1). Z hlediska využití jednotlivých návrhů je nezbytné je více propracovat.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Kvalita obrázků v teoretické části je nejednotná. Diplomová práce z hlediska jazykové stránky obsahuje překlepy a špatné zakončování vět. Použitá terminologie je na odpovídající úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Použitá literatura odpovídá požadavkům na dané téma. V jednotlivých částech práce jsou citace na nízké úrovni, čímž dochází (obzvláště u popisu podniku) k nižší úrovni dohledatelnosti obsažených informací. V případě jednotlivých návrhů chybí citace dodavatelů, které je potřeba využít pro daný návrh.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce v podobě návrhu komunikačního mixu u vybrané společnosti zpracovaná na uspokojivé úrovni. Otázka č. 1: Na jakém principu je postaveno vymezení (přímé) konkurence v oboru? Otázka č. 2: Jak chcete změřit efektivitu Vámi navržených nástrojů komunikačního mixu? Otázka č. 3: Jaký ekonomický přínos z návrhů spatřujete pro vybranou společnost (vycházejte z průměru nebo mediánu současných zakázek s ohledem na rozsah, kvalitu nebo velikost klienta)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Práce je s ohledem na nastavený hlavní cíl a dílčí cíle práce zpracovaná na relativně dobré úrovni. Hodnocení snižuji z důvodu chybějícího popisu odůvodnění výběru jednotlivých analytických metod vůči nastaveným dílčím cílům.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D V práci je užito standardních analytických metod z oblasti marketingového řízení pro posouzení prostředí a situace u vybrané společnosti, tak i provedení vlastního výzkumu mezi potencionálními zákazníky. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému postrádám. V teoretické části práce nedochází ke strukturaci analytických metod s ohledem na řešenou problematiku a evaluace výsledků. Vytrženo z kontextu působí kapitola 3.3. Sortiment a její zařazení za 7S analýzou je mlhavé. Některé z analytických metod byli zvoleny nad rámec řešené problematiky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na dostatečné úrovni. Připomínku mám k hloubce a rozsahu zpracování některých analýz (např. kapitola 3.2, z pohledu segmentace B2B zákazníků není jasný podíl na obratu/tržbách s ohledem na obor, lokaci apod.). Nedostatky spatřuji také v analýze ekonomických faktorů (např. mohl být analyzován ekonomický růst daného odvětví apod.). Nesouhlasím s tvrzením, že všechny firmy v JMK nebo Praze jsou potencionálními zákazníky (online marketingová strategie B2B trhu - závisí na oboru). V rámci práce postrádám ucelenou benchmarkingovou tabulku s konkurencí ve vybraných parametrech. Netransparentně působí výběr a následná diskuze výsledků z vlastního průzkumu potencionálních zákazníků.
Praktická využitelnost výsledků D Práce je pro praxi použitelná jako prvotní podklad pro úpravu nebo zlepšení komunikačního mixu. V návrzích postrádám ucelený koncept komunikační strategie společnosti v kontextu cílového segmentu zákazníků, od kterého se pak následně odvíjí nástroje komunikačního mixu včetně nastavení cílů v této oblasti pro další kontrolu jejich efektivity. Návrhy absentují odpovědnost vybraných pracovníků firmy za jednotlivé akce včetně kontroly a náklady s tím spojené. Z hlediska praxe chybí prokazatelný tržní potenciál, zejména u přínosů z uvedených návrhů. Tabulka č. 12 (str. 76) neobsahuje časový rámec pro hodnotu nákladů dle navržených aktivit. Argumentace u některých z návrhů (např. emailing) působí povrchně a bez napojení na výsledky analýz či závažnosti dopadu pro firmu.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce splňuje formální náležitosti dané směrnicí a obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část, které jsou provázané. V práci je použita odborná terminologie na dobré úrovni až na drobné výjimky ("firma bude rozebrána pomocí", 30% jsou firmy B2C apod.). Vizuální dojem z práce snižuje rozsah kapitoly cíl a metodika práce včetně závěru, dále formátování a práce s textem (např. str. 20, str. 24, str. 26). Teoretická část svým obsahem nenaznačuje, že by v rámci práce měl být proveden vlastní marketingový výzkum.
Práce s informačními zdroji B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace, knižní literaturu, tak i vlastní zpracování textu a dat.
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 119735