NEDVĚDOVÁ, J. Podnikatelský plán pro založení rodinného penzionu v obci Tři Studně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Otázka: 1) Jaká je návratnost investice při využití metody ČSH?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Vzhledem k uvedeným variantám výstavby, přestavby a zhodnocení jejich nákladové stránky je možné říci, že diplomová práce naplňuje stanovený cíl na vysoké úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Struktura diplomové práce odpovídá zadanému tématu. Drobné nedostatky jsou v případě vyhodnocení vložené investice, kdy není zřejmá její návratnost (např. využití uvedené metody Čisté současné hodnoty). Kapitola 3.5 by významově měla předcházet kapitole 3.3 (stanovené segmenty vymezují cílový trh).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Diplomantka zpracovala jednotlivé analytické části na kvalitní úrovni, a to včetně vymezení možných rizik neúspěchu. Významný nedostatek, vyplývající z analýz a návrhů, je nestanovení návratnosti dané investice.
Praktická využitelnost výsledků A Uvedené návrhy představují zajímavý a použitelný koncept pro podnikání. Diplomantka uvádí také požadavky na ubytování v rámci různých sportovních a kulturních akcí v regionu, čímž lze identifikovat velmi silný obchodní potenciál.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Po formální stránce je diplomová práce na velmi dobré úrovni. Požitá terminologie pak reflektuje dané téma.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Použité zdroje odpovídají zadanému tématu diplomové práce. Celková úroveň citací je na dobré úrovni. V případě analýzy vnějšího okolí podniku jsou však citace na velmi slabé úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mráček, Pavel

V práci je řešeno zajímavé téma, které využívá zvyšujícího se zájmu o cestování/dovolenou na Vysočině. Vybudování takovéhoto zařízení může mít v dané lokalitě obrovský potenciál, zvláště když se podaří nastavit přidanou hodnotu vyšší než nabízí konkurence. Výhodou v této zvolené lokalitě může být i fakt, že nejen v nedalekém Novém Městě na Moravě každoročně probíhají významné sportovní události (např. světový pohár i mistrovství světa v biatlonu, světový pohár horských kol, závody psích spřežení, atp.), což může několikrát do roka zcela naplnit jakékoliv ubytovací zařízení. Autorka v práci prokazuje schopnost využívat získané poznatky ať už v analytické, tak i návrhové části. V analytické části bylo vhodné zahrnout k porovnání také konkurenci, která se nachází v okolí i mimo samotnou obec Tři Studně. Pozitivně hodnotím včlenění vlastního dotazníkového šetření (pro zajímavost bylo vhodné v práci uvést i více informací o samotném šetření i o respondentech (identifikační údaje)). Z pohledu návrhů bych vzhledem ke zvažované cílové skupině (rodiny s dětmi) doporučil promyslení místnosti pro hraní dětí a nějaké (alespoň malé) venkovní dětské hřiště. Dále by bylo vhodné v rámci nákladů brát v úvahu i zimní úklid i venkovní celoroční údržbu. Pro větší přínos práce bylo vhodné jednotlivé návrhy dopodrobna rozpracovat. Bylo vhodné navrhnout také něco, čím by vzhledem k poměrně velké konkurenci v okolí bylo navrhované zařízení unikátním (proč by si návštěvníci měli vybrat právě tento penzion pro svoji dovolenou). Práci hodnotím pro její potenciál jako prakticky využitelnou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Návrhy předložené v práci směřují k cílům stanoveným v zadání práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka volila vhodný postup řešení a využívá adekvátních metod. Do práce bylo vhodné začlenit také informace o cestovním ruchu v dané lokalitě. Pro další/podrobnější zjišťování informací o hlavních konkurentech bych doporučil využití mystery shoppingu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka v práci prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou prakticky dobře využitelné. Pro vyšší přínos bylo vhodné vzít v úvahu/ analyzovat také konkurenci nejen přímo z obce Tři Studně, ale také z blízkého okolí (např. Penzion Pegas, Hotel Medlov, Penzion U Martina, Penzion Fryšava, Penzion Klokočí, a další ubytovaní zařízení do cca 5 km od navrhovaného objektu). Vyšší přínos práce by byl i v případně podrobnějšího rozpracování jednotlivých návrhů.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je logicky a přehledně strukturovaná, využívá odpovídající terminologie na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji C V práci je využito velkého množství adekvátních informačních zdrojů. V analytické i návrhové části nejsou citace úplně přesné. U tabulek je zde uvedeno "vlastní zpracování", ale reálně jsou zcela jistě složeny z více zdrojů.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119736