HEJDA, L. Hodnocení výkonnosti Air Bank a. s. a scénářů budoucího vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Režňáková, Mária

Práce je vypracována na velice dobré úrovni. Autor se zabýval hodnocením výkonnosti AirBank a porovnáním jejich výsledků s dalšími třemi bankami, které jsou z hlediska objemu aktiv srovnatelné. V další části se zabýval hodnocením dvou potenciálních scénárů vývoje výnosů, nákladů a výsledků hospodaření, které byly zvoleny na základě očekávaného vývoje v bankovním sektoru. Práce má celkově velmi dobrou úroveň a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C Nelze očekávat, že práce bude obsahovat návrhy pro řízení banky. Práce prezentuje schopnost studenta získat nové znalosti, získat data a vyhodnotit je adekvátními metodami. Z tohoto pohledu může mít přínosy i z hlediska praxe.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Slezák, Martin

Práce splňuje zadané cíle pro posouzení výkonnosti Air Bank v komparaci se třemi vybranými komerčními bankami, jejichž výběr hodnotím kladně. Jedná se o banky, které jsou velmi aktivní v retailovém bankovnictví a současně se pohybují v obdobné velikostní kategorii podle bilanční sumy. Definované scénáře budoucího vývoje, které byly aktuální v době tvorby práce, se však již částečně staly minulostí. Posuzovaný scénář "Fuze" již není reálný pro ukončení jednání zásadním účastníkem. Předložené scénáře však jsou prognózou budoucího vývoje užitečnou pro adekvátní manažerská rozhodnutí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119773