PINDUR, P. Řízení kurzového rizika v strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Režňáková, Mária

Autor se zabýval zejména analýzou dopadu kurzových změn na tržby, částečně i na náklady a výsledek hospodaření. Nezabývá se analýzou dopadů doporučovaných nástrojů zajištění kurzového rizika na cash flow. Návrhy se týkají pouze dvou let, není stanovené žádné rozhodovací pravidlo, které by bylo možné použít v modifikované podobě i pro jiné roky, případně jiný vývoj kurzu. Obdobně chybí analýza zabývající se otázkou, při jaké úrovni kurzu o zajištění uvažovat, a kdy už ne.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Esterková, Iveta

Diplomová práce je logicky uspořádaná do jednotlivých částí, a to s využitím správně zvolených literárních a elektronických zdrojů a interních pravidel společnosti. Strategická a finanční analýza společnosti včetně vybraných ukazatelů a řízení kurzového rizika je podrobně rozpracována. Student vhodně skloubil a využil teoretické znalosti s praktickými poznatky z praxe, používal vhodnou terminologii i vlastní úvahu. Přesto že existuje celá řada dalších nástrojů řízení kurzového rizika, student vyhodnotil ty, které se používají ve Šroubárně Kyjov. Propočty a doporučení na zajištění kurzu CZK/EUR mohou sloužit vedení firmy při rozhodování a řízení v následujících obdobích. Cíl práce byl dle mého názoru splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119776