PEXA, M. Zavedení bezpečnostních opatření dle ISMS pro základní školu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Diplomová práce splnila cíl etapovým řešením, které momentálně na základních školách absolutně chybí. Problém je zcela správně řešen důslednou implementací osvědčené metodiky SAE vyžadující klasifikaci uživatelů. Je to prvním krokem budování bezpečnostního povědomí o informační a kybernetické bezpečnosti pro žáky, ale také pro zaměstnance a nutným krokem k možnému následnému zavedení ISMS v základní škole. Řešení uvedené v diplomové práci by mělo sloužit k budování tolik potřebného bezpečnostního povědomí od žákovských let. Otázky: 1. Lze do řešení budování bezpečnostního povědomí včlenit také model EDCL a REP? 2. Proč není v 1. etapě řešeno řízení bezpečnosti lidských zdrojů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ondrák, Viktor

Velmi dobrá práce. Diplomant systematicky analyzoval stav řízení informační bezpečnosti v základní škole a v souladu s doporučeními norem řady 27000 navrhl opatření. Trochu na škodu komlexnosti návrhu (uvítal bych kromě organizačních opatření i detailnější návrh technických opatření) je stanovení příliš širokého rozsahu práce. V práci se vyskytují formální chyby (např. časová náročnost u A.11.1.1 patří zřejmě k jinému opatření) Cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě. Doplňující otázka: Jaká konkrétní opatření technického charakteru byste navrhl ve skupině A.11 - fyzická bezpečnost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 119780