HOLENDOVÁ, P. Návrh změn v marketingové komunikaci vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Práce naplňuje požadavky kladené na tento typ prací. Využívá standardní struktury a adekvátních metod. Práce autorky bylo ztížena faktem, že analyzovaná společnost si nepřála být jednoznačně identifikovatelné. To se projevilo zejména na analytické části. Navzdory tomuto omezujícímu faktoru autorka zvládla celou práci vhodně uchopit. Práce předkládá adekvátní a využitelné návrhy. Pozitivně hodnotím vložení cílů a přínosů jednotlivých návrhů v kapitole 3.6 Shrnutí vlastních návrhů. Práce jako celek lze vnímat jako standardně přínosnou, pro analyzovanou společnost využitelnou jak pro výstupy analýz, tak pak zejména pro aplikaci návrhů . Otázky k obhajobě: 1) Jak se podle Vás dá stimulovat stávající zákazníky (v daném segmentu trhu), aby společnost dále doporučovali? 2) Co si myslíte o využívání outdoorové reklamy či využívání ambientních médií pro komunikaci společnosti/ produktů působící v oblasti odvlhčení zdiva?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Návrhy předložené v práci směřují k vytyčeným cílům.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C V práci je využito standardního postupy i použitých, adekvátních metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Autorka v práci prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky. V některých částech analýz (SLEPT) mohlo být přesněji okomentováno, jaký vliv má konkrétní analyzovaný faktor právě na analyzovanou společnost.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou standardně využitelné pro analyzovanou společnost.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je logicky členěna, i když místy dochází v návrhové části ke splynutí s analýzou současného stavu, která má být ilustrujícím východiskem pro samotný návrh. V práci je využíváno vhodné terminologie. Autorka se vyjadřuje na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C V práci je využito adekvátních informačních zdrojů, které jsou většinou náležitě citovány. Problém u některých z citací je pravděpodobně zapříčiněn faktem, že si analyzovaná společnost nepřála uvedení svého jména. Dále bylo vhodné podložit zdroji také náklady spojené s realizací návrhů.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kruljacová, Anna

Autorka se ve své práci zaměřovala na návrh komunikačního mixu, přičemž se opírala o teoretické poznatky a poměrně dobře zpracovanou analýzu. V analytické části mi u Porterova modelu chybí ohodnocení sil. V rámci interní analýzy se jako jeden z problémů jeví komunikace napříč společností, vnímám ale, že autorka do této části nemůže zasahovat. Oceňuji zpracovanou analýzu konkurence. Práce je psaná na dobré úrovni, občas jsou v práci překlepy nebo stylistické nedostatky. V návrhové části nejsou zcela přesně rozpočítané náklady (např. grafika na leták stojí 2000 Kč, chybí ale nacenění tisku, nejsou vyčíslený náklady v Kč na lidi, co budou spravovat kanál YouTube a podobně). Stanovených cílů bylo dle mého názoru dosaženo. U autorky je vidět, že problematice rozumí. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119782