BĚLOUSOV, P. Zvýšení bezpečnosti nasazením SIEM systému v prostředí malého poskytovatele internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Profesionální práce, která splnila zadaný cíl v kritické informační infrastruktuře, kde je technologie SIEM požadována. Na základě náročných požadavků investora byla zpracována vysoce odborná práce s využitím nabytých znalostí a dovedností a použitelnými výstupy v praxi a nasazením systému do rutinního provozu společnosti.. Nechybí ani náročná akvizice systémů SIEM pro specifické prostředí. Otázka: Jak je profesionálně řešena podpora SIEM na otevřené platformě?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jan,, Hrnčíř

Student v diplomové práci zhodnocuje jednotlivá komerční a open source SIEM řešení. Oceňuji teoretickou znalost hodnocených opensource technologií a jejich odborné porovnání. V závěrečné části diplomové práce student popisuje praktický návrh a nasazení opensource SIEM systému v rámci ELK stacku do plně produkčního prostředí. V této části student zahrnul i kritické části pro produkční běh celého systému. Konkrétně monitoring, zálohování a zabezpečení celého systému. V rámci diplomové práce bylo, vzhledem k nutnosti provozu SIEM systému, dosaženo praktického přínosu pro společnost Master Internet s.r.o. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119793