POSPÍŠILOVÁ, J. Návrh doplnění/změn marketingové komunikace konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autorka v práci prokazuje schopnost využít získané poznatky v rámci analytické i návrhové části. Práce je přehledně členěna a působí přehledným dojmem. Při zpracování práce byla cítit osobní angažovanost autorky v dané problematice a její zájem o téma práce. Pozitivně hodnotím snahu provést v analytické části vlastní dotazníkové šetření zaměřené na zákazníky. Návrhy vycházejí ze samotných analýz a jsou prakticky využitelné a realizovatelné. Kladně vnímám přehledný souhrn všech návrhů v kapitole 3.3, kde jsou ke každému návrhu přehledně dodány informace o nákladech a odhadovaných přínosech realizace návrhů. Práce jako celek je pro analyzovanou společnost přínosnou. Otázky k obhajobě: 1) Lze během následujících let očekávat změny v životním stylu, které by mohly negativně ovlivnit návštěvnost zařízení charakteru analyzované společnosti? 2) Co si myslíte o popisu chování zákazníků: "Raději si zajdu zaběhat ven a zacvičit na venkovní workoutové hřiště, kde za to nemusím platit a kávu se zákuskem si dám kdekoliv po cestě."?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Návrhy uvedené v práci směřují k naplnění cílů stanovených v zadání.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C V práci je zvolen vhodný postup řešení a je zde využito adekvátních, standardních metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka v práci prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich výsledky standardním způsobem.
Praktická využitelnost výsledků B Výstupy práce jsou prakticky využitelné. Vzhledem k současnému stavu marketingové komunikace analyzované společnosti jsou pak přínosy zcela jistě přínosné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce má logickou strukturu a působí přehledným dojmem. Autorka zde využívá vhodné terminologie na dobré jazykové úrovni. U Tabulky č. 7 "Časový harmonogram změn" bylo dobré (i nad rámec textu) graficky včlenit i legendu, aby byl jasný přehled o tom, co které z políček vyjadřuje. V práci se vyskytují tabulky rozdělené na dvě stránky, i když to nebylo nezbytné.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Práce využívá adekvátních zdrojů informací. Tyto jsou vhodně citovány. U kapitol, kde autorka vycházela z vlastní zkušenosti či pozorování bylo vhodné tento fakt zdůraznit.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Procházka, Jiří

Diplomová práce řeší problematiku návrhu změn marketingové komunikace v oblasti malého podnikání ve službách, konkrétně ve sféře zdravého životního stylu - fit studia a kavárny v jednom. Kavárna a fit studio OMNI má za sebou necelý rok reálného podnikatelského života, což se může zdát málo. Úkol není jednoduchý, protože na malém městě (cca 5 tis. obyvatel) je vysoce konkurenční prostředí. V první praktické části (Analýza současného stavu) si diplomantka uvědomuje tržní pozici společnosti OMNI. K tomu vhodně zvolila několik analytických metod typu PEST, Porterův model pěti sil atp. Zajímavým zjištěním je potvrzení hlavní cílové skupiny jak dotazníkovým šetřením, tak i ze statistik profilů sociálních médií. V druhé praktické části (Vlastní návrhy řešení) se nevymezuje pouze na teoretická doporučení, ale vlastní návrhy doplňuje o vizualizace, nezbytné kalkulace a v neposlední řadě i harmonogram realizace. Navrhovaná řešení odpovídají zaměření na hlavní cílovou skupinu. Pokud společnost OMNI přijme navrhované změny v marketingové komunikaci, bude důležité se co nejvíce snažit měřit dopady těchto opatření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119794