ZELENÁK, T. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusák, Aleš

Otázka: Jak bude řešeno GDPR pro uživatele tohoto systému?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Luhan, Jan

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě analýzy informačního systému společnosti a následných návrhů pro zlepšení jeho fungování byl naplněn. Samotná práce představuje komplexní pohled na danou problematiku. Některé části by mohli být zpracovány do vyšší úrovně podrobnosti, avšak v současném pojetí se jedná o ucelený návrh opatření pro zlepšení fungování IS v daném podniku. Vzhledem k systematickému zpracování může být práce účelně využita managementem společnosti. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, přičemž lze nalézt pouze drobné nedostatky ve formátování, stylistice, či drobných nepřesnostech. Z práce je patrná autorova orientace v problematice a systematický manažerský přístup pro řešení komplexní problematiky informačního systému. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119810