BUČEK, J. Návrh změn marketingového mixu konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autor si pro svoji práci zvolil poměrně komplikovanou cestu v podobě společnosti, která se skládá ze tří hlavních částí. Každá z částí analyzované společnosti se pak zabývá jinou činností, což jako celek pro zpracování analýz a návrhů zvyšuje nároky kladené na autora. Ke zpracování práce autor přistupoval zodpovědným a svědomitým způsobem a byla zde zřejmá i jeho osobní angažovanost v dané společnosti/řešené problematice. V práci pak prokazuje schopnosti využít získané poznatky jak v analytické, tak i návrhové části. Volí zde standardních postupů i metod. Předložené návrhy jsou smysluplné, opodstatněné a prakticky realizovatelné. Jedním z návrhů bylo zavedení informačního systému. U této kapitoly student vhodně včlenil také analýzu rizik spojených s realizací návrhu. Kladně hodnotím, že u souhrnů změn, které provedl autor pro všechny tři součásti analyzované společnosti, přehledně umístil tabulky (Tab. 17, Tab. 18 a Tab. 19), kde návrhy rozmístil dle příslušnosti k jednotlivým prvkům marketingového mixu. Tento přehled pak doplnil o náklady, přínosy, rizika spojená s realizací a i o opatření vedoucí k eliminaci rizik. Práci jako celek hodnotím přínosnou pro analyzovanou společnost. Otázky k obhajobě: 1) Který z předložených návrhů byste označil jako klíčoví pro analyzovanou společnost jakožto celek?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Návrhy předložené v práci směřují k naplnění stanovených cílů. V kapitole věnované přínosům realizace návrhů bylo vhodné více zdůraznit, jak dojde k posílení konkurenceschopnosti společnosti.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor zvolil standardního postupu řešení a využívá vhodných metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autor prokazuje schopnost standardně interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce jsou prakticky využitelné, ať už z analytické, tak i z návrhové části.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce využívá standardní struktury. Autor pracuje s vhodnou terminologií na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je využito adekvátních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nováková, Miroslava

Autor se v diplomové práci věnuje návrhu změn marketingového mixu konkrétní společnosti. Práce je zpracována dostatečně obsahově i formálně. Analýzy provedené v analytické části práce, velmi dobře vystihují současné postavení sledované společnosti v jednotlivých odvětvích působnosti. Na základě výsledků z analytické části byly navrženy změny marketingové mixu, které považuji za přínosné pro sledovanou firmu. Velice kladně hodnotím obsáhlý návrh implementace informačních systémů uvedený v závěrečné části práce. Návrhy změn dokládají splnění cíle a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119823