DAŇKOVÁ, N. Využití datové analýzy v rámci interního auditu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na dobré úrovni. Hlavní cíl práce z hlediska prokázání přínosu datové analýzy v rámci interního auditu na základě praktické aplikace v konkrétních podmínkách byl naplněn. V samotné práci je patrný důraz na stručnost a výstižnost, což místy připomíná více technickou dokumentaci (auditní zprávu), než závěrečnou práci. Práce se zdroji byla pojata účelově k naplnění hlavního cíle práce. Praktické výstupy práce splnily zcela vytyčený cíl, avšak v samotné práci je patrný prostor pro zlepšení (především v oblasti konkretizace doporučení v návrhové části). Zpracování splňuje základní požadavky závěrečné práce, avšak lze nalézt nedostatky ve formátování, stylistice, použité terminologii a odborné jazykové úrovni. Z práce je zřejmá autorčina orientace v dané problematice a systematický přístup především v praktické realizaci výstupů (a tedy především v analytické části). Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě Jaký byl dopad výsledků analýz na společnost? Jaký je postoj vedení společnosti k Vašim návrhům?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bubeník, Petr

Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem využití datové analýzy v rámci interního auditu. Rád bych ocenil výběr tématu, které je v rámci oboru relativně nové a málo zmapované. Způsob, jakým společnosti používají, zpracovávají a interpretují data, se přitom v posledních letech zásadně změnil. S dalším vývojem technologií a dostupností programů pro pokročilou analýzu dat se dá očekávat zvýšená poptávka vedení společností po kvalitním zpracování a interpretaci získaných dat. Úkolem interního auditu je přizpůsobit své procesy a postupy těmto trendům tak, aby byl schopný efektivně reagovat na potřeby společnosti a zůstal tak nadále relevantním partnerem. Teoretická část práce vhodně popisuje postavení interního auditu ve společnosti, jednotlivé druhy auditů a metody testování. Tématu datové analýzy a jejího uplatnění v auditu je v teoretické části věnován dostatečný prostor. Autorka pro svá teoretická východiska využívá aktuální literaturu. Velmi oceňuji, že autorka čerpala z různorodých zdrojů včetně případových studií renomovaných auditorských společností a také odborných konferencí, kterých se sama zúčastnila (viz MAPI Conference). Velmi výstižně je analyzována aktuální situace jak v rámci oboru, tak i ve zkoumané společnosti. Autorka si pro svou práci vhodně vybrala operativní audit korporátních nákupních karet (P-Cards). Tento proces je totiž velmi srozumitelný a nabízí dostatečné množství dat a testů, které mohou být s využitím datové analýzy realizovány. Autorka výstižně shrnuje výsledky auditu a ukazuje, jakým způsobem jsou jednotlivá zjištění podpořena výsledky jednotlivých testů. Navržená zlepšení jsou praktická a většina z nich bude oddělením interního auditu rozpracována a následně implementována. Praktická část práce je v některých částech předimenzována údaji, které mírně snižují rytmus celé práce a mohly být autorkou uvedeny v rámci příloh (seznam provedených testů, výsledek testu na hledání klíčových slov, apod.). I přes uvedenou připomínku je možné konstatovat, že diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem, je na dobré formální i obsahové úrovni a splňuje požadavky kladené na diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119825