DOLEŽAL, T. Rozvoj konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autor pracoval na diplomvé práci průběžně a v souladu se stanoveným harmonogramem. Prokázal schopnost řešit komplexní úkol samostatně a rovněž prokázal schopnost učit se novým přístupům v průběhu řešení problému. Otázka: Vysvětlete souvislost Vašich návrhů a potenciálního posílení značky daného podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce jsou definovány v souladu s problémem, který podnik řeší. Náročnost tématu je standardní. Problém rozvoje konkurenceschopnosti v kontextu obsazenosti hotelu a v kontextu rozvoje značky je řešen spíše jen na úrovni konkurenceschopnosti. Cíle jsou naplněny na dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autor se opírá o standardní portfolio analytických nástrojů a teoretických východisek strategického managementu. Pozitivně lze hodnotit relativní šíři a rozmanitost teoretických východisek. Souhrnné hodnocení teoretických východisek mohlo lépe zohlednit potřeby dané firmy. Celkově jsou východiska uplatněna na velmi dobré úrovni.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Analytická část vychází z obvyklých metod, které odpovídají řešenému problému. V některých částech autor prezentuje spíše obecnější vlivy (SLEPT), jiné jsou naopak velmi konkrétně modifikovány pro potřebu daného podniku (hodnotový řetězec). Analytická část mohla být lépe strukturována - střídá se interní a externí zaměření. Zajímavým způsobem je provedeno konkureční srovnání. Souhrnná SWOT analýza je provedena zejména s ohledem na aspekt konkurenceschopnosti. Celkově mohly být závěry analýz formulovány jasněji. Východiska návrhové části jsou definována v přiměřené míře.
Praktická využitelnost výsledků C Návrová část jasně vychází z potřeby rozvoje hodnotového řetězce. Autor se zaměřuje na několik dílčích opatření, která jednoznačně zařazuje do kontextu hodnotového řetězce. Jednotlivá opatření jsou vymezena v dostatečné míře tak, aby byla zřejmé logika návrhů. Slabší je vymezení vazby navrhovaných opatření na rozvoj značky podniku. Ekonomické hodnocení dává základní představu o nákladech realizace. Vyhodnocení přínosů je spíše kvalitativní, nicméně lze předpokládat, že realizace opatření by měla náklady pokrýt a současně posílit konkurenceschopnost podniku na takovou úroveň, která by mu dala lepší pozici pro další rozvoj. Celkově by oblast realizace mohla lépe charakterizovat vlastní postup realizace.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Nižší tisková kvalita některých obrázků. Práce obsahuje některé "těžkopádné" formulace a překlepy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce se zdroji je na odpovídající úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mečíř, Lukáš

Diplomová práce je vypracována pečlivě s ohledem na danou problematiku. Jazykový projev je adekvátní k absolvovanému oboru, menší stylistické neobratnosti či gramatické chyby nesnižuji kvalitu této diplomové práce. Jednotlivé kapitoly jsou vyvážené, strukturu považuji za racionální. Ke zpracování teoretické části autor použil dostatečné množství vhodných literárních a online zdrojů. Jednotlivé analýzy jsou provedeny pečlivě a některé i graficky znázorněné. Návrhy na zlepšení dosavadní situace společnosti JIFI s.r.o. splňují stanovený cíl. Zmíněné návrhy na zlepšení shledávám za adekvátní. Kapitolu, která je věnovaná rizikům spojené s realizací návrhů považuji za velmi zajímavou a užitečnou. Zhodnocení pomocí Business Model Canvas dle mého názoru je velice přínosné pro návrhovou část práce. Oceňuji, že každý návrh je podrobně vysvětlený a je uvedený konkrétní přínos pro analyzovanou společnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119829