BUKOVSKÝ, L. Návrh zavedení bezpečnostních opatření podle ISMS ve společnosti vyvíjející finanční aplikaci. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Diplomová práce splnila stanovené cíle tím, že postihuje vymezené oblasti informační a kybernetické bezpečnosti v organizaci. Ty řeší smysluplným návrhem bezpečnostních opatření. Jejich konkrétní nasazení v reálném prostředí organizace vychází z analýzy rizik a z priorit analýzou daných. Práci by slušel časový harmonogram implementací bezpečnostních opatření. Otázka: Proč nebyla brána v potaz norma BICSI 002-2014 při návrhu zabezpečení serverovny?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlastimil,, Svoboda

Diplomová práce je co do rozsahu kompletní,na dobré úrovni, v některých částech však poněkud nerozlišuje váhu navrhovaných řešení, vzhledem k následné implementaci opatření v analyzované společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119831