DVOŘÁKOVÁ, K. Návrh změn v marketingovém mixu konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autorka v práci prokazuje schopnost aplikovat získané teoretické poznatky při zpracování analýz a souhrnů z nich. Těchto výstupů pak také správně využívá v návrhové části práce. Autorka ke zpracování práce přistupovala velice zodpovědným způsobem a byla zřejmá její osobní angažovanost v dané problematice. Díky tomu je zde patrné, že dovedla mimo informačních zdrojů také vhodně využít své osobní zkušenosti. Kladně hodnotím včlenění mystery shoppinku jakožto součásti analýzy konkurence. Analýzy poukázaly na potřebu upravit některé z částí marketingového mixu. Tyto jsou pak předloženy v podobě relevantních návrhů. V práci je obsažen poměrně drahý návrh v podobě rekonstrukce sprch, který lze zahrnout pod rozšířený produkt. U tohoto návrhu autorka neopomněla zamyslet se nad způsobem financování či nad dobou návratnosti. Práci jako celek lze hodnotit za přínosnou pro analyzovanou společnost. Otázky k obhajobě: 1) Co si myslíte o stále populárnějším běhání (s případným využíváním osobních trenérů) jako o možné konkurenci v podobě aktivního trávení volného času pro analyzovanou společnost? Lze podle Vás takovéto "levné" varianty trávení volného času vůbec vnímat jako konkurenty tanečních studií či fitcenter? 2) Je podle Vás možné odhadnout jaká bude reálná vytíženost navrhovaných víkendových lekcí? Jaký z marketingových (komunikačních) nástrojů bude podle Vás nejvíce přínosným pro naplnění těchto lekcí?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Návrhy uvedené v práci směřují k naplnění cílů stanovených v zadání diplomové práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka zvolila vhodný postup a využívá adekvátních metod. Oceňuji využití mystery shoppingu pro získání podrobnějších údajů o konkurenci.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka prokazuje schopnost standardním způsobem interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou pro analyzovanou společnost využitelné a standardně přínosné, ať už se jedná o analytickou, tak i návrhovou část.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je logicky a přehledně členěna a splňuje formální požadavky kladené na tento typ prací. Autorka využívá vhodné terminologie na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je využito adekvátních informačních zdrojů, které jsou řádně citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vopatová, Iveta

Práce se zabývá návrhem změn marketingového mixu společnosti Centrum Tance s cílem získání nových zákazníků a posílení loajality stávajících. Teoretická část práce je jasně a srozumitelně zpracovaná a dává dostatečný teoretický základ pro následný výzkum a dosažení stanovených cílů. Oceňuji výsledek v podobě modelu řešení parkování a také rozpracování řešení rekonstrukce sprch, jež jsou oba využitelné v praxi. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stanovené cíle práce jako splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119851