HLADÍK, P. Návrh a tvorba nové e-commerce platformy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Hlavní cíl práce v podobě návrhu a vytvoření prototypu e-commerce platformy na základě konkrétních požadavků byl naplněn. V samotné práci je patrný systematický a komplexní přístup k řešení dané problematiky. Dílčí části mají logickou návaznost a směřují k vytyčenému cíli. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, přičemž lze nalézt pouze drobné nedostatky ve formátování, stylistice, či drobných jazykových nepřesnostech. Z práce je zřejmá autorova orientace v dané problematice a systematický přístup pro řešení komplexního problému. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jaký je aktuální vývoj v oblasti Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klusák, Aleš

Diplomová práce je zpracována na velice slušné úrovni. Komplexně řeší stanovený cíl dle uvedeného postupu. Zpracování odpovídá požadavkům, avšak lze nalézt drobné formální nedostatky typu formátování, jazyková stylistika apod. Z práce je patrný autorův přehled o dané problematice, znalosti a především praktické dovednosti v hlavních oblastech práce. Oceňuji rovněž komplexnost navržených postupů a řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119854