DANIEL, A. Návrh dílčí části informačního systému pro cestující [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu dílčí části IS pro konkrétní subjekt - rekreačně-turistický vlak - byl naplněn. Zaměřením práce je pak návrh systému pro poskytování informací o jízdách rekreačně-turistického vlaku potenciálnímu zákazníkovi. V samotné práci je patrný systematický a komplexní přístup k řešení dané problematiky. Dílčí části mají logickou návaznost a směřují k vytyčenému cíli. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, přičemž lze nalézt pouze drobné nedostatky ve formátování, stylistice, či drobných jazykových nepřesnostech. Z práce je zřejmá autorova orientace v dané problematice a systematický přístup pro řešení komplexního problému. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jaký je aktuální vývoj v oblasti Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jiřík, Leoš

Předložená diplomová práce si klade za cíl inovovat informační systém, který má poskytovat přehledná data uživatelům – cestujícím, obsluhujícímu personálu aj. – o průběhu jízdy drážních vozidel na specifické lince provozované společností, kterou si autor zvolil. Teoretické části jsou zpracovány přehledně a mají logickou strukturu řazení. Části analytické a návrhové jsou psány výstižně a věcně. Autor analýzou popisuje stav současného systému, který postrádá určité části – poskytování informací o poloze vozidla a o aktuálním jízdním řádu na trase. V části návrhu autor právě výše uvedené nedostatky eliminuje rozšířením rozhraní systému a dodáním funkčností s tím spojených. Dále navrhuje webové rozhraní jako vizuální nástroj pro komunikaci s uživatelem. Autor tak prokázal, že je schopen samostatně a soustavně vést práce k vytyčenému cíli. Závěrem konstatuji, že se jedná o práci velmi zdařilou, která naplňuje stanovené cíle. Uvedená literatura a další zdroje jsou adekvátní. Domnívám se proto, že práce splňuje požadavky na tento druh kvalifikačních prací, a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119859