BARTÁNUS, R. Návrh a implementace dílčí části IS pro advokátní kanceláře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu a implementace dílčí části IS pro konkrétní subjekt - advokátní kancelář - byl naplněn. Samotná práce představuje komplexní pohled na problematiku rozšíření funkcionality stávajícího systému na základě požadavků subjektu s ohledem na jeho strategické směřování. V samotné práci je patrný důraz na stručnost a výstižnost, což místy negativně ovlivňuje celkový dojem. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, avšak lze nalézt nedostatky ve formátování, stylistice a drobné jazykové nepřesnosti. Rovněž umístění některý obrázků a vizualizací může být matoucí. Z práce je zřejmá autorova orientace v dané problematice a systematický přístup pro řešení komplexního problému. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jaká je aktuální situace v oblasti implementace a využití Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kříž, Jiří

Předložená práce splnila zadání a to zefektivnění procesů v rámci advokátní kanceláře. Práci by možná prospělo se v použitých metodách více zaměřit na řešenou problematiku. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka: Jaká jsou rizika při implementaci vašeho návrhu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 119863