KADLEČEK, T. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu dílčí částí IS - chatbota pro zákaznickou - podporu byl naplněn. V samotné práci je patrné zaměření na praktický výstup pro podporu podnikání. Dílčí části na sebe navazují a představují systematické řešení dané problematiky. V některých částech je patrná snaha o zestručnění, což limituje plné využití těchto částí např. pro širší veřejnost. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, avšak lze nalézt nedostatky ve formátování, stylistice a drobné jazykové nepřesnoti. (Práci by prospěla korektura textů.) Z práce je zřejmá autorova orientace v dané problematice a systematický přístup pro řešení daného problému s praktickou aplikací ve sféře podnikání. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jaký je aktuální vývoj v oblasti Vašich návrhů - tedy chatbota? Jaké přínosy přinesla implementace tohoto řešení pro Váš obchod?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klusák, Aleš

Autor v diplomové práci splnil dané cíle. Teoretická část plně postačuje jako základ pro návrh vlastního řešení. Praktická část práce je celkem dobře zpracována, splňuje stanovené cíle a požadavky. Nicméně by práci prospělo hlubší a detailnější provedení některých částí. Stejně tak lze v práci nalézt drobné formální nedostatky typu formátování, jazyková stylistika apod. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119874