SVOBODOVÁ, S. Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Předložená diplomová práce je na standardní úrovni diplomových prací. Studentka v ní využila teoretické znalosti, které získala během studia z oblasti projektového řízení a aplikovala je na konkrétní projekt. Práce obsahuje identifikační listinu, logický rámec, RACI matici, analýzu rizik, časovou analýzu a rozpočet projektu – tedy všechny potřebné náležitosti projektu. Otázka k obhajobě: Většina činností projektu leží na kritické cestě. Vysvětlete, co to znamená pro projektového manažera a zda se tato skutečnost projevila v analýze rizik.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doskočil, Radek

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem projektu instalace a zprovoznění aktivního uzlu MSAN Pavlovce ve vybrané firmě. V odborné rovině práce vykazuje jisté nedostatky spojené zejména s absencí zpracování zdrojové analýzy projektu (definování pracovních zdrojů projektu, jejich přiřazení k dílčím činnostem projektu, identifikace přetížení zdrojů a případné jejich vyrovnání atd.) Z práce tak není patrná vazba mezi časovou, zdrojovou a potažmo nákladovou analýzou projektu. Po formální stránce je práce zpracována na uspokojivé úrovni. Práce je doplněna přehlednými obrázky a tabulkami. Celkově práce odpovídá podmínkám zadání a uspokojivým způsobem naplňuje definovaný cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 119885