GALITA, M. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Po formální stránce je plán zpracován standardně. Avšak větší pozornost mohla být věnována však strategické pozici podniku. Otázky k obhajobě: V rámci plánu předpokládáte poměrně razantní navyšování úvěru – je pro společnost reálné nakupovat pozemky i přes nutnost takto výrazného dodatečného úvěrového financování? A je reálné získat úvěr od banky v této výši? Konzultoval jste tyto závěry se společnosti? Dle závěru bankrotních modelů se situace jeví jako neudržitelná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Vybrané bankrotní modely nejsou zcela vhodné pro zemědělské podniky, přitom existují i modely speciálně odvozené pro zemědělské podniky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Strategická analýza je poměrně podceněna, zejména pro podnik, který je takto vystaven konkurenčním tlakům.
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Zalomení tabulek přes stránku, kapitoly nezačínají na nové stránce. Plán ve zpracován ve starším členění účetních výkazů, pro účely finančního plánu pro interní účely to není nutně chybně.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bartoš, Vojtěch

U předložené diplomové práce prokázal autor jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Hlavní přínos práce spočívá ve zpracování nezávislé externí finanční analýzy společnosti a zpracování finančního plánu s vyhodnocením optimistické a pesimistické varianty. Práce má ryze aplikační charakter. Formální úprava práce je na dobré úrovni a je přehledně uspořádaná. Umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119891