DOSEDĚL, F. Podnikatelský plán - Jazyková škola ve Vietnamu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce odpovídá po formální i obsahové stránce vysokým požadavkům. Byly provedeny odpovídající analýzy, vyvozené silné, slabé stránky i příležitosti a hrozby, které autor následně použil jako základ návrhové části. Představený podnikatelský plán se zdá být v daném prostředí realizovatelný (dokonce i v pesimistické variantě uvažování). The master thesis meets both the formal and content requirements on the high level. Appropriate analyzes, strong, weaknesses, and opportunities and threats have been made and subsequently were used by the author as the basis of the proposal part. The business plan seems to be viable in a given environment (even in a pessimistic variant of reasoning).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Práce splňuje stanovené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Vybrané metody jsou adekvátní, správně použité a vystihují řešení daného problému.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autor kriticky hodnotí jednotlivé přístupy i názory, vyvodzuje vlastní názor, na kterém staví další návrhy nebo řešení.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky práce se zdají být prakticky využitelné. Byly zpracovány i rizika a variantní finananční plán.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti, terminologie i uspořádání práce splňují požadavky na tento typ práce. Některé grafy mají jiný formát a písmo (např. chart 8 and 9)
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informacemi je v pořádku, autor cituje korektně použité zdroje a přílohy.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření realistického podnikatelského plánu včetně hodnocení návratnosti investice. Cíl práce považuji za splněný. V rámci analytické části autor využívá standardní metody, které správně aplikuje a vyvozuje z nich závěry. Návrhy správně vycházejí z provedených analýz a splňují požadavky na kompletní realizovatelný podnikatelský záměr, včetně finančního plánu a hodnocení rizik. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119898